ร าค าท องวันนี้ 13พ.ค. ตล าดเพิ่ มขึ้นอีกแล้ว

“ร าค าท องวันนี้” เปิ ดตล าดเช้าวันพุธ โดยร าค า “ท องคำแ ท่ง”

ขายออกบ าทละ 27,050 ร าค า “ท องรูปพร รณ” ขายออกบ าทละ 27,550

วันที่ 13 พ.ค. 64 สมาคมค้ าท องคำร ายงานว่า ร าค าท องไ ทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. ร าค าท องไม่ขยับ ส่งผลให้ ท องคำแ ท่ง

รับซื้ อบ าทละ 26,950 ขายออกบ าทละ 27,050 บ าท ส่วนท องรูปพร รณ

รับซื้ อบ าทละ 26,469.36 ขายออกบ าทละ 27,550 บ าท.