ประกันสั งคม เสน อปรั บลดเงิ นสมท บทั้งน ายจ้ าง ลู กจ้ าง

นายสุรชัย ชัยตระกูลท อง ผู้ช่วยรั ฐมนตรีประจำกระทร วงแร งงาน เปิ ดเผ ยว่า ที่ประชุมบอ ร์ดปร ะกันสังคม

ได้หารื อถึงสถ านการณ์CV ระลอกใ หม่ ประก อบกับสภาอุ ตสาหกร รมแ ห่งประเท ศไ ทย

ได้ทำหนั งสื อร้องมาที่กระทร วงฯ ขอให้มีม าตรการช่ วยเห ลือน ายจ้ างที่ลำบ ากมากในช่ วงนี้

จึงเห็นชอ บออกมาตรการป รับลดอัตร าเ งินสมท บในส่วนของน ายจ้ างและลู กจ้ างผู้ปร ะกันตน

เหลื อฝ่ ายละร้ อยละ 2.5 จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ ายละร้ อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน

ค าดว่าจะเ ริ่มบังคั บใช้ตั้งแต่ เดื อนมิถุนายน กรกฎ าคม และสิ งหาคม 2564

เพื่อบร รเท าความเดื อดร้ อน ทั้งน ายจ้ างและลู กจ้ างจากสถ านการณ์CV

โดยจะนำเส นอที่ป ระชุมคณะรั ฐมนตรีพิจ ารณาก่ อนบังคั บใช้ต่อไป