เดื อดร้ อนทั่วประเทศเปลี่ ยน 2,000 เป็นโอ​นเ​งิ นสด 7,000 เข้า​บั ญ​ชี​

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ที่ประชุม ครม.อนุมัติม าตรการช่วยเหลือประชาช นในการเพิ่มกำลังซื้ อช่วง CV-19 ระลอกที่ 3

เพื่อดูแลประชาช นกว่า 40 ล้ านคนเป็นการเร่งด่ วน โดยเห็นชอบกรอบเงิ นกู้เพื่อเยี ยวย า

และฟื้ นฟูเศร ษฐกิจ ปรับปรุงโค รงการเร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน

เพิ่มวงเงิ นทั้ง 2 โค รงการรวมประมาณ 78,700 ล้ านบ าท โดยทั้ง 2 โค รงการ

จะเพิ่มเงิ นให้กับผู้ได้รับสิ ทธิ์ผ่านระบบแอปพลิชัน เป๋าตัง

สัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นจำนวน 2 สัปดาห์ โดยจะโอนวงเงิ นสิ ทธิ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พ.ค.นี้ และให้ใช้เงิ นไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

คนละครึ่ ง ยังไม่มาเบื้ องต้นรั ฐบ าลเยี ยวย าก่อน 2 ม าตรการเดือนนี้ ซึ่ งรั ฐบ าลจะมีม าตรการเพิ่มเติม

เเละจะขับเคลื่ อนเต็มที่ในไตรมาสที่ 3 คือ ตั้งเเต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป ซึ่ งในช่วงนั้นจะมีมาตรการคนละครึ่งเฟส 3

เติมเงิ นให้ผู้มีร ายได้น้อย เเละมาตรการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พย ากรณ์เศ รษฐกิจและธุรกิจ

ม.หอการค้ าไทย มองว่า มาตรการต่าง ๆ ควรขับเคลื่ อนทันทีตั้งเเต่ไตรมาสที่ 2

ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มห าวิทย าลัยหอการค้ าไ ทยได้ไปสำรวจมา มาตรการ คนละครึ่ง

ยังเป็นโค รงการที่ช่วยกระตุ้นร ายได้และเงิ นหมุนเวียนในเศ รษฐกิจได้ดี

เพราะช่วยลดสิ นค้ าการใช้จ่ายให้ประชาช นถึงร้ อยละ 50

ส่วนม าตรการแจก e-Voucher 5,000-7,000 บ าทต่อวัน มองว่ายังไม่จูงใจเท่าที่ควร

โดยอาจจะนำช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้ งเพื่อจูงใจกลุ่มประชาช นที่อยู่ในฐ านภาษี ร้ อยละ 20

พร้อมกันนี้ยังมองว่าเศ รษฐกิจไ ทยยังไม่เข้าสู่ภาวะทดถอย มีแต่ก็น้อยมากแค่ ร้ อยละ 10-20 เท่านั้น

เนื่ องจากรั ฐมีม าตรการกระตุ้นการเร่งฉี ดวั คซี นที่จะช่วยได้

จึงมีเสี ยงมากมายจากประชาช นที่ได้รับสิ ทธิ เรียกร้องให้ โอนเงิ น 2,000 สดเป็น 7000 เข้าบั ญชีดีกว่า

เพร าะใช้งานยาก สมัครย าก แอพล่มบ่ อยอย่ างไรก็ตาม มี โพลหลายสำนัก และโพสสอบถามตามกลุ่มต่างๆ

ประชาช นเกือบทั้งหมดเห็นว่า ถ้าขอเงิ นสดจาก 2000 เป็น 7000 บ าทเลยดีกว่าไห ม