สภ าพอากาศวันนี้ 36 จังหวั ดตอนบน ฝนฟ้าคะน องลมแ รง

ทั่ วไทยมีฝน 4 ภาคตอนบน อากาศร้ อนกลางวัน-ฝนฟ้าคะน องบ างพื้ นที่ 36 จังหวัด ระวังลมกระโช กแ รง

ส่วน “ใต้” มีฝนฟ้าคะนอง-ตกหนักบ างแ ห่ง

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโช กแ รงบ างพื้นที่

ทั้งนี้เนื่องจากมีแนวลมพัดของลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน

ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบ างแห่งในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย าก รณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้ นที่

และมีลมกระโช กแ ร งบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

เชียงร าย พะเย า น่าน แพ ร่ ลำพูน ลำปาง ตาก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองค าย บึงกาฬ อุดรธานี

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริ ญ ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคกลาง อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแร งบ างแ ห่ง

ส่วนมากบริเ ว ณจังหวัดชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.

ภาคตะวันออก อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ างแ ห่ง

บริเ วณจังหวัดนครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 15-30 กม./ช ม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนั กบ า งแ ห่ง บริเ วณจังหวัดพังงา

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก

ความเร็ ว 15-30 กม./ช ม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ช ม.