เผ ย 4 คุณสมบั ติรับสิ ทธิ์ คนละค รึ่ง เฟ ส3

4 คุณสมบั ติรับสิ ทธิ คนละค รึ่ง เฟ ส3

สำหรับ โ ครงการค นละค รึ่ง เฟส 3 โฆษ กกระทร วงการค ลังเผ ยว่า เตรี ยมรองรั บประชาช น 31 ล้ านคน

โดยในค นละครึ่ งเ ฟส1 และค นละค รึ่งเ ฟส2 มีประชาช นร่วมโค รงการแล้ว 15 ล้ านคน ในโค รงการค นละค รึ่งเ ฟส 3

เตรี ยมรองรับเพิ่ มอีก 16 ล้ านคน ทำให้ล ดภาระค่ าใช้จ่ ายประชาช น ลักษณะ Co-pay

รั ฐร่วมจ่ ายครึ่งหนึ่งการซื้ อสินค้ า ให้สิ ทธิวันละไม่เ กิน 150 บ าท

โดยอนุมั ติหลักการแล้วให้สิ ทธิค นละ 3,000 บ าท ตลอดระยะเวลาโ ครงการใช้จ่ ายได้ถึง สิ้นปี 2564

โค รงการค นละครึ่ งเ ฟส 3 ผู้ที่เคยรับสิ ทธิแล้วในค นละค รึ่งแล้วก่ อนหน้านี้ในเฟ ส1 หรือเฟ ส 2

สามารถเ ข้าร่วมได้อีกในโค รงการค นละค รึ่งเฟ ส 3 โดยจะเปิ ดลงทะเ บียนค นละค รึ่งเฟ ส3 ต่อไป

ค าดว่าหากสถ านการณ์ CVดีขึ้น ค าดเริ่มในเดื อนก.ค.64

เมื่อตร วจสอบโ ครงการค นละค รึ่ง พบว่า ผู้มีคุณสมบั ติสามารถสมั ครรับสิ ทธิ มีดังนี้

– มีบั ตรป ระจำตัวประชาช นและเป็นบุ คคลสัญช าติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

– ไม่จำกั ดสิทธิผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้ว

อย่ างไรก็ตาม เตรียมรับเงิ นเยี ยวย า จากโค รงการ ค นละครึ่งเฟ ส3 อีกค นละ 3,000 บ าท