ตล าดเช้ าวันนี้ ร าค าท องคำล่ าสุด 12 พ.ค.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้ าท องคำร ายงาน ร าค าทองไ ท ย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น.

โดยร าค าท องล่าสุดร าค านั้น ยังคงที่ ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ท องคำแท่ ง รับซื้ อบ าทละ 26,950 ขายออกบ าทละ 27,050 บ าท

ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 26,469.36 ขายออกบ าทละ 27,550 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่ งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อท องตามร้ านท องต่างๆ

ซึ่ งนอกจากร้ านขายท องต้องติดสล ากสิ นค้ าถูกต้องและชั ดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อท อง

1 ร้ านท องต้องแสดงร าค าขายท องแ ท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้ อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็ จ ซึ่ งค่ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสิ นค้ าชั ดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อท องคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้ นให้ชั ดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าท องคำ