ใค รได้บ้ าง จากโค รงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้

โคร งการ ยิ่ งใช้ยิ่ งได้ วันนี้ 5 พ.ค. 64 คณะรั ฐมนตรี(ครม.) เห็นช อบมา ตรการบร รเทาภาระค่ าใช้จ่ าย

ของประชาช นช นในระยะเร่ งด่ วน มีมติเ นชอบม าตรการในระยะต่อไป เมื่อสถ านการณ์การระบ าดของ โ ร คCV

ในระ ลอกเดื อนเม.ย.คลี่คล ายลง กรอบวงเ งิน 140,000 ล้านบ าท ซึ่งมีโคร งการใ หม่คือ โค รงการ ยิ่ งใช้ยิ่ งได้

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดโค รงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้ รั ฐบ าลจะสนั บส นุนอี-ว อยเ ชอร์ (E-Voucher) ให้กับประชาช นที่ใช้จ่ ายสินค้ า

ค่ าอาหาร และเครื่ องดื่มและค่ าบริก ารกับผู้ประก อบการที่จ ดทะเบี ยนภ าษีมูลค่ าเพิ่ ม ไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน

ใช้ได้สู งสุดวันละ 5,000 บ าท ในเดื อน กรก ฏาคม-กันย ายน 2564 เ พื่อไปใช้จ่ ายในเดื อน

สิงห าคม-ธันว าคม 2564 2564 โดยค าดว่าจะมีประชาช นเข้าร่ วม 31 ล้า นคน

อย่ างไรก็ตาม มาต รการเยี ยวย าผลก ระท บประชาช นในส่ วนลดภาระค่ าครอ งชีพ

โดยการแจ กเงิ นจะใช้งบประม าณรวมทั้งสิ้ น 225,000 ล้ านบ าท