เตรี ยมรับมื อพ ายุถล่ มหนั กแ น่ เตื อน 43จังห วัด

วันที่ 11 พ.ค.2564 กรมอุตุนิ ยมวิทย า พย าก รณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้ างหน้า บริเ วณประเท ศไท ยตอนบน

มีอาก าศร้ อนในตอนกล างวัน กับมีฝนฟ้ าคะนอง และลมกระโ ชกแร งบ างพื้ นที่

ทั้งนี้เนื่ องจากลมตะวันออกเ ฉียงใต้พั ดนำความชื้ นจากอ่ าวไ ทยและทะเลจีนใต้เข้า

มาปกค ลุมภาคเห นือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุ งเทพมห านครและปริม ณฑล สำหรั บลมตะวั นออกพั ดปกค ลุมอ่ าวไ ทย ภาคใต้

และทะเลอันดามัน ทำให้ภ าคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ฝุ่ นละออ งขนาดเล็ก

ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่ นละออง

หม อกควั นยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย าก รณ์อากาศสำหรับประเ ทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพ รุ่งนี้

อย่ างไรก็ตามโปรดร ะมัดร ะวังอันตร ายนะครับ