พย าก รณ์อากาศวันนี้ ฝนฟ้ าคะน อง ลมกร ะโ ชกแ รง

พย ากรณ์อาก าศ 7 วันข้ างหน้ า ระหว่ างวันที่ 10 พฤ ษภาคม 2564 – 16 พฤ ษภาคม 2564

เตื อนในช่ วงวันที่ 14 – 16 พ.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเว ณภาคตะวั นออก และภ าคใต้ระมัดร ะวังจากฝนที่ตกห นักไว้ด้วย

ภาคเห นือ ในช่ วงวันที่ 11 – 13 พ.ค. 64 อาก าศร้อน โดยมีฝ นฟ้าค ะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง อุณหภู มิต่ำสุด 22-26 องศาเซ ลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 35-38 องศาเ ซลเซี ยส

ลมต ะวันตกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่ วงวันที่ 14 – 16 พ.ค. 64

มีฝนฟ้ าคะน อง ร้ อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโ กแ รงบ างแห่ง อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 34-37 องศาเ ซลเซี ยสลมตะวันตก ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคต ะวันออกเฉี ยงเห นือ ในช่วงวันที่ 11 – 13 พ.ค. 64 อาก าศร้ อน โดยมีฝ นฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10-30 ของพื้ นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแ ห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-27 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 34-38 องศาเซ ลเซี ยสลมต ะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 14 – 16 พ.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 34-36 องศาเซ ลเซี ยสลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง ในช่ วงวันที่ 11 – 13 พ.ค. 64 อาก าศร้อน โดยมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 10-20

ของพื้ นที่อุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 33-38 องศาเ ซลเซีย สลมตะวันออ กเฉี ยงใต้

ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.ส่ วนในช่ วงวันที่ 14 – 16 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อ ยละ 20-30

ของพื้ นที่อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 34-36

องศาเซลเซี ยสลมตะวั นตกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวั นออก ในช่ วงวันที่ 11 – 12 พ.ค. 64 อาก าศร้อ น โดยมีฝ นฟ้าคะนอง ร้ อยละ 20-30 ของพื้ นที่

และมีลมกระโ ชกแ รงบ างแ ห่งอุณหภู มิต่ำสุด 24-26 องศาเ ซลเซี ยส อุ ณหภู มิสูงสุด 34-37 องศาเ ซลเซี ยส

ลมตะวั นออกเฉี ยงใต้ คว ามเ ร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเล มีคลื่ นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะนอง

คลื่ นสูง 1-2 เม ตรส่ วนในช่ วงวันที่ 13 – 16 พ.ค. 64 มีฝ นฟ้าคะ นอง ร้อยละ 20-40 ของพื้ นที่

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวันอ อก) ในช่ วงวันที่ 11 – 14 พ.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อ ยละ 20-30

ของพื้นที่ลมตะวันอ อก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเ ลมีคลื่ นสูงประม าณ 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอ งคลื่ นสูงประม าณ 1-2 เมต รส่ว นในช่ วงวันที่ 15 – 16 พ.ค. 64

มีฝน ฟ้าคะนอง ร้อ ยละ 30-40 ของพื้ นที่ และมีฝนต กหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นต่ำกว่า 1 เม ตร บริเ วณที่มีฝนฟ้ าคะน องคลื่ นสูง 1-2 เ มตรอุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 32-36 องศาเซ ลเซี ยส

ภาคใต้ (ฝั่ งตะวั นตก) ในช่ วงวันที่ 11 – 12 พ.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้ นที่ลมตะวั นออก

ความเ ร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้ าคะนองค ลื่นสูงประม าณ 1

เม ตรส่วนในช่วงวันที่ 13 – 16 พ.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้ นที่

และมีฝนตกหนั กบ างแห่งลมตะวัน ตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีค ลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้า คะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภู มิต่ำสุด 22-26 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 31-36 องศาเซ ลเซี ยส

กรุงเ ทพมหานครและปริม ณฑล ในช่ วงวันที่ 11 – 13 พ.ค. 64 อาก าศร้ อน

โดยมีฝนฟ้ าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเ ซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 33-37 องศาเซ ลเซีย สลมตะวั นออกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่ วงวันที่ 14 – 16 พ.ค. 64 มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อ ยละ 20-30

ของพื้ นที่อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 32-36

องศา เซลเซี ยสลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 10-20 กม./ชม.