เตรี ยมเอกส ารให้พร้ อม สมั ครบั ตรคนจนรอบ2

สมั ครบั ตรคนจนรอบให ม่ประจำปี 64 เตรี ยมเอกส ารให้พร้ อม

เชื่ อว่าหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเสียที

ท่านที่ยังไม่เคยมีบั ตรคนจนหรือไม่เคยลงทะเบี ยนบั ตรคนจนมาก่อนฟังทางนี้

รั ฐบ าลพร้อมเ ปิดให้ประชาช นสามารถทำบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบัต รคนจนรอบใ หม่ ภายในไตรมาสที่

4 หรือระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 อย่ างแน่นอน ท่านที่สนใจสามารถ

เช็ คสิ ทธิลงทะเบี ยนสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่ประจำปี63ถึง64 ได้ดังต่อไปนี้

เมื่อเร็วๆนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ได้ให้ข่าวว่าเวลานี้สำหรับบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งตอนแรกจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบใ หม่ในเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา แต่เกิ ดเ หตุ เพร าะสถานการณ์ไวรั สCV

ทำให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆ จนตอนนี้เข้าสู้เดือน ต.ค.แล้ว โดยล่าสุดเวลานี้ทางภาครั ฐมีความพร้อมจะเปิ ดลงทะเบี ยน

บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัต รคนจน รอบใ หม่ ก็พร้อมที่จะเปิ ดลงทะเบี ยนรอบใ หม่ได้ ภายในไตรมาสที่ 4

หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 อย่ างแน่นอน โดยทางภาครั ฐในเวลานี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

เงื่ อนไขการสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่

ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีร ายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

ผู้สมัครต้องไม่มีท รัพย์สินทางการเงิ น เช่ น เงิ นฝากธนาค าร, สลากออมสิน,

สลาก ธ.ก.ส., พันธบั ตรรั ฐบ าล และตร าส ารหนี้

ผู้สมัครถ้ามีท รัพย์สินทางการเ งินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บ าทเท่านั้น

ผู้สมัครต้องนำร า ยได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ผู้สมัครที่มีหรือถือบั ตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ

เพร าะตามปกติคนที่มีบั ตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

จะต้องมีร า ยได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บ าทต่อเดือน เท่ากับว่า มีร า ยได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บ าทต่อปี

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบี ยนบั ตรฯ ให ม่

เพิ่มเติมคือ จะพิจารณาจากร ายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว

ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใ หม่นี้ออกแบบมาเพื่อ

แก้ไขปั ญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีร ายได้หรือร า ยได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

แต่มีฐานะทางบ้ านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว

เพื่อที่จะได้ทร าบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถือบั ตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบั ตรฯ

อย่ างต่อเนื่อง เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค ค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่ าก๊าชหุงต้ม

โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบี ยนสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่ประจำปี63-64

หากทางรั ฐบ าลกำหนดวันลงทะเบี ยนบัต รคนจนรอบใ หม่ ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้ ธนาค ารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษ ตร

(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

เอกส ารสำหรับลงทะเบี ยนสมัครบั ตรคนจนรอบใ หม่

บั ตรประชาช นตัวจริงของผู้ลงทะเบี ยนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบี ยนบ้ าน สำเนาหน้าบัญชีเ งินฝากธนาค ารของผู้ลงทะเบี ยน

สำเนาบั ตรประชาช นผู้รับอุปการะ(ถ้ามี) ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้ บัต รประชาช นของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัต รประจำตัวผู้พิก าร (ถ้ามี)

สำเนาเอกส ารการลงทะเ บียนว่าเป็นเกษ ตรกร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์

สำเนาหน้าบัญชีเงิ นฝากธนาค ารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

ข้อมุลmumkhao