ไขข้อสรุปเงิ นเยี ยวย าบั ตรคนจน

สำหรับบั ตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ หรือ บัตรคนจน ที่ ครม.มีมติเยี ยวย ารอบ 3 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่ภาครั ฐออกมาเพื่อเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกร ะทบจากสถ านกา รณ์การแ พร่กระจ ายของ CV-19

ทั้งนี้ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้ อกลุ่มบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3 กลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน

จะได้สิ ทธิในโค รงการเ พิ่มกำลังซื้ อกลุ่มบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3

เป็นการเพิ่ มค่ าคร องชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบั ตรบัตรคนจ น เดื อนละ 200 บ าทต่อคน

โดยรั ฐจะจ่ ายเงิ นเยี ยวย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564

เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเ งิน 1,200 บ าท จำนวนเงิ นเยี ยวย าไม่ใช่เพิ่ม 1,200 บ าท

ตามที่หลายเว็ บไซ ต์หรือสื่อโซเชี่ ยลมีเดียบ างแห่งที่เข้าใจผิ ด และลงข้อมูลผิดพล าด

โดยหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิท ธิในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐก็ยังคงเดิม

และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564

ขณะที่ นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆ ษกกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยถึงมาตรการช่ วยเห ลือเยี ยวย าต่างๆ

ว่า ในส่วนของม าตรการคนละครึ่ งเ ฟส 3 และยิ่ งใช้ยิ่ งได้ ที่เป็นโครงการกระตุ้ นกำลังซื้ อในระยะที่ 2

ซึ่งคาดว่าจะเ ริ่มขึ้นในช่ วงครึ่ งหลังของปี 2564 หรือตั้งแต่เดื อนกรกฎ าคม-ธันวาคม 2564

ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะไม่มีสิ ทธิเข้าร่ วมสองมา ตรการดังกล่ าว เนื่ องจากถื อว่าได้รับการเยี ยวย าแล้ว

อย่ างไรก็ตาม สรุ ปบั ตรคนจ น เยี ยวย ารอบใ หม่ ให้เ พิ่มเ ดือนละ 200 บ าทต่อคน

โดยรั ฐจะจ่ ายเ งินเยี ยวย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนก รกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดื อนธันวาคม 2564 รวมเป็นเ งิน 1,200 บ าท