หม อลัก ษณ์เผ ยคำทำนาย 3 ร าศี ด วงช ะตาเริ่มดี

การทำนายด วง ช่วงเดือนพฤษภาคม 64 อ.ลัก ษณ์ ร าชสีห์

3 ร าศีด วงเปลี่ ยน มีโช ค เห็นช่องทางทำมาหากิน เหนื่ อยแต่ประสบความสำเร็จ และคนจะเกื้ อหนุน

เป็นการทำนายระยะสั้นช่ วงเวลาสามเดือน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ฉันมากับด วง EP.นี้ ได้รวมคำทำนายด วงของ อ.ลัก ษณ์ ร าชสีห์ มาว่า 3 ร าศีไหนที่ในช่วงสามเดือนนี้

ระหว่างปลาย เม.ย.-ปลาย มิ.ย. จะมีโช คลาภ มีคนคอยเกื้ อหนุน บุญกุศลหนุนนำให้เกิ ดโช คให ญ่

และเจ้าช ะตาที่เคยทำอะไรติดขัด อ.ลัก ษณ์ บอกว่า เดือน พ.ค. เหรอ? สบ ายๆ ถึงแม้ว่างานจะหนัก

จะเหนื่ อย แต่ขอให้คนทั้ง 3 ร าศีนี้อุ่นใจได้เลย เพราะเหนื่ อยแต่เห็นผลนะคะ

เอาเป็นว่าคำทำนายนี้เป็นคำทำนายช่วงหลังสงกร านต์เป็นต้นมา และจะยาวถึงปลายเดือนมิถุนายน

อย่ ากังวลวิต กจนเกิ นไป เพร าะหลังจากนี้ด วงจะเปลี่ ยนอีกอย่ างแน่นอน

ร าศีเมษ วันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม

ด วงช ะตากำลังดี จะมีโช คลาภ เห็นช่องทางต่างๆ ไม่มีอะไรติ ดขัด และหลังจากสงกร านต์ที่ผ่านมา

ด วงเปิ ดมีคนคอยเกื้ อหนุน ทุกอย่ างร าบรื่ นทั้งการเงิ น การงาน ฟันธงครับ

คุณกำลังจะมีโช คลาภในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน จะเกิ ดโ ชคให ญ่ ให้เตรียมตัวรับไว้ให้ดี

ส่วนอีกร าศีที่หมอลัก ษณ์กล่าวต่อมา คือ

ร าศีเมถุน วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม

เพราะว่าด วงในเวลานี้ดาวประจำตัวของชาวเมถุนนั้นกำลังจะโคจร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน

โดยประมาณจะมีโช คมีลาภ และเวลานับจากนี้ไป เอ่ยปากจะยืมเงิ นใคร คุณจะโช คดี

และจะมีความสุขในกามโลกีย์กับโช คลาภต่างๆ ที่พึงมี อาหารอร่อยรสจะปร ากฏแก่คุณอย่ างแน่นอน

และร าศีสุดท้ายที่หมอลัก ษณ์ บอกว่า ต้องทำงานเหนื่ อยหน่อย เหนื่ อยแต่เห็นความสำเร็จอย่ างแน่นอน คือร าศี

ร าศีตุล วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ด วงช ะตาโช คดี แต่ต้องทำงานให้เยอะ ทำให้เหนื่ อย อย่ าได้หยุด แต่ยังมีกำลังใจ

ท่องไว้กายเร าเหนื่ อยพักก็หาย อย่ าเอาความเหนื่ อยไว้ในจิตใจ เวลาพักจะมีมากในโลงศพ

ตอนนี้อย่ าไปกลัวว่าไม่ได้พัก อ ย่ าไปคิดมาก เหนื่ อ ยแล้วดี เหนื่ อยแล้วสำเร็จ ทำไปเถอะ

ทำงานให้มาก นอนให้น้อย มีโอกาสมีร ายได้ ไม่ต้องทุกข์ โช คดีที่ได้ทำ ดูจากด วงช ะตายิ่งงานมาก

มีช่องทางธุรกิจเงิ นขยับขย ายประสบความสำเร็จ แต่ต้อง ร ะวังการเจ็บป่วย ทานอาหารให้มีคุณค่ าด้วย

ชาวร าศีตุล ให้หาโอกาสไปหาน้ำมนต์จากวัดใกล้บ้ าน เอามาอาบ ล้างหน้า ให้หน้าผ่องใสทุกวันเป็นมงคล

อย่ างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการทำนายช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

หลังเมษายนเป็นต้นมา ถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นด วงจะเปลี่ ยนไปอีกค่ะ.