บั ตรคนจน เตรี ยมโละทิ้ง

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. เพจ เร าช นะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คนมีบั ตรคนจนไม่ถูกใจสิ่งนี้

คลังเตรี ยมทบทวนสิ ทธิ เปิ ดลงทะเบี ยนบั ตรคนจนรอบให ม่ในปีนี้ (ลุ้นหาข้อสรุปหลังจบลงทะเบี ยนเร า ช นะ มี.ค.)

รวมถึงเพิ่มเก ณฑ์-ปรับแผนทบทวนข้อมูล เดิมจะเปิ ดทบทวนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

แต่พบว่ามีการระบ า ดรอบให ม่จึงทำให้ต้องชะลอออกไปก่อน

โดยค าดว่าหลังจบการลงทะเบี ยนเร าช นะเดือนมีนาคม คลังจะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

กลุ่มเดิมได้สิท ธิแล้วรอบนี้ไม่รอด ต้องกลับทบทวนให ม่ ลงให ม่กันทุกคนเพื่ออั พเด ทข้อมู ล

รวมถึงจะพิจ ารณ าเก ณฑ์จากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก

สรุปได้คือ รั ฐบ า ลเตรี ยมโละบั ตรคนจนของเก่า ให้ลงทะเบี ยนให ม่หมดทุกคน เพื่ออั พเดทข้อมู ล

รวมถึงพิจ ารณ าเก ณฑ์ร ายได้ร ายครัวเรือนเป็นหลัก ลุ้นสรุป มี.ค. 64 นี้

ขอขอบคุณที่มาจาก เร าช นะ