ตร วจสอบเลยจะได้ไม่พลาด ร ายละเอี ยด วันโอนเงิ น 2,000 บ าท

กรณีที่ประชุมค ณะรั ฐม นตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หลักการมา ตรการเยี ยวย าCV ระลอก 3

ให้ขย ายสิ ทธิโค รงการ “เร าช นะ” อีกคนละ 2,000 บ าท แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ 33 ล้ านคน

เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และขย ายสิ ทธิโค รงการ “ม.33 เร ารักกัน”

อีกคนละ 2,000 บ าท โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทั้ง 2 โครงการใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล

ได้อัพเดตความคืบหน้าถึงโค รงการดังกล่าวเกี่ยวกับกำหนดการวันโอนเงิ น

ซึ่ งกระทรวงการคลังเตรี ยมเสนอให้ครม. พิจ ารณา อังค ารนี้ (11 พ.ค.64)

เร าช นะ โอน 20 พ.ค.64 และ 27 พ.ค.64

ม.33 เร ารักกัน โอน 24 พ.ค.64 และ 31 พ.ค.64

บั ตรคนจน โอน 21 พ.ค.64 และ 28 พ.ค.64