เตื อน ทั่วไทยฝนเริ่มซา อากาศร้ อนมากขึ้น

วันที่ 11 พฤษภาคม กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน อง และลมกระโช กแ รงบ างพื้ นที่

ทั้งนี้เนื่ องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไท ย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้