วันนี้ 4 ภาคตอนบน กลางวันระอุ 26 จว.ฝนฟ้าคะน อง

ไทยตอนบนอากาศร้ อนตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองบ างพื้ นที่บริเ วณ

“ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันออก” ส่วน “ภาคใต้” มีฝนน้อยลงระยะนี้

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องบ างพื้ นที่

ทั้งนี้เนื่ องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้ อ ยในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หม อกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง