เริ่ มแล้วลงคนละครึ่ งรอบ 3

เริ่ มแล้ว! ลงทะเบี ยนคนละครึ่ งรอบ 3 รีบลงทะเบี ยน ณ บัดนาว หลังกระทร วงการคลัง

เปิ ดลงทะเบี ยนวันนี้ เหตุเหลือกลุ่มต กหล่นอีกรอบ 7.2 แส นร ายเท่านั้น

วันที่ 19 พ.ย. ลงทะเบี ยนคนละครึ่ งรอบ3 กระทร วงการคลังเปิ ดให้ลงทะเบี ยนแล้ว

ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. สำหรับกลุ่มต กหล่นที่มีจำนวน 722,598 สิ ท ธิ จำนวนกลุ่มต กหล่นดังกล่าว

กระทร วงการคลัง ได้รวบรวมสิ ทธิคงเหลือจากผู้ลงทะเ บี ยนที่ไม่ผ่านการตร วจสอบสิ ทธิในรอบที่ผ่านมา

ดังนั้นในวันนั้น กระทร วงการคลัง จึงขอเชิ ญช วนประชาช นที่สนใจเตรี ยมลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com

ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน