เงิ นเยี ยวย ารอบนี้ กลุ่มไหนได้ประโย ชน์ เร าช นะ กับ ม33เร ารักกัน

เช็ กสิ ทธิ์ “เร าช นะ” กับ “ม33เร ารักกัน” เงิ นเยี ยวย ารอบให ม่ กลุ่มไหนได้ประโย ชน์

“เร าชนะ” กับ “ม33 เร ารักกัน” กำหนดไทม์ไลน์ชัด จ่ายเงิ นเยี ยวย ารอบใหม่วันไหน

คลัง มั่นใจหลายกลุ่มได้ประโยชน์จากการเพิ่ มวงเงิ น

กรณีที่ประชุมค ณะรั ฐมน ต รีมีมติให้เพิ่ มวงเงิ นเยี ยวย าแก่ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์โค รงการ“เร าช นะ”

และโค รงการ “ม33 เร ารักกัน” อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บ าท

เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่ าครองชีพแก่ประชาช น ที่ได้รับผลกระทบจากสถ านก ารณ์การแพ ร่ระบ าดของ

โร คติ ดเชื้ อCV19 ในระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564

โดยผู้ที่ได้รับสิท ธิ์ทั้ง 2 โค รงการไม่ต้องลงทะเบี ย นให ม่ ระบบจะโอนเงิ นเข้าอัตโนมัติ

และสามารถใช้ จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.2564 ซึ่ งสามารถเช็ กตร วจสอบสิ ทธิ์ได้ดังนี้

ไทม์การโอนเงิ น “เร าช นะ”

1. กลุ่มที่ใช้บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

วันที่ 21 พ.ค. 2564 รอบแรก 1,000 บ าท

วันที่ 28 พ.ค. 2564 รอบสอง 1,000 บ าท

2. กลุ่มที่ใช้สิ ทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันที่ 20 พ.ค. 2564 รอบแรก 1,000 บ าท

วันที่ 27 พ.ค. 2564 รอบสอง 1,000 บ าท

ไทม์ไลน์การโอนเงิ น ม.33 เร ารักกัน

วันที่ 24 พ.ค. 2564 รอบแรก 1,000 บ าท

วันที่ 31 พ.ค. 2564 รอบสอง 1,000 บ าท

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ระบุว่า ปัจจุบันทั้งสองโค รงการมีผู้ผ่านการคัดกรอง

คุณสมบัติและได้รับสิ ทธิ์รวมกันประมาณ 41 ล้ านคน ซึ่ งสามารถช่วยเหลื อประชาช นได้ครอบคลุมประชาช นส่วนให ญ่

ของประเทศที่ได้รับความเดื อดร้ อน“การเพิ่มวงเงิ นให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ทั้งสองโค รงการจะทำให้การช่วยเหลือประชาช น

เป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่าการให้ความช่วยเหลื อแบบเฉพาะเจาะจงพื้ นที่

เนื่ องจากสามารถใช้ประโย ชน์จากฐ านข้อมูลของทั้งสองโค ร งการที่ภาครั ฐมีอยู่ในปัจจุบันได้ทันที”

นางสาวกุลย ากล่าวนางสาวกุลย า ระบุว่า การเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่ าครองชีพให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ดังกล่าว

ยังจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศร ษฐกิจฐานร ากจากร้ านค้ าต่าง ๆ ซึ่งส่วนให ญ่เป็นธุรกิจร ายย่อย

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านอาหาร จึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบร ายย่อยในท้องที่อย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับประโย ช น์จากการแจกเงิ นเยี ยวย ารอบให ม่ในโค รงการ“เร าช นะ”

และโค รงการ “ม33 เร ารักกัน” อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์นั้นจะทำให้กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ มีดังนี้

ประชาช น 41 ล้ านคนที่ได้รับสิ ทธิ์โค รงการ “เร าช นะ” และโค รงการ “ม33 เร ารักกัน”

ร้ านค้ าร ายย่อย ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ที่เข้าร่วมโค รงการเยี ยวย าของรั ฐบ าล