ตร วจส อบเงื่ อนไขโค รงการยิ่งใช้ยิ่งดี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า

ครม.อนุมัติมา ตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจ ระยะเร่งด่ วน กรอบวงเงิ น 85,500 ล้ านบ าท

เพื่อบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายของประชาช น ประกอบด้วย

-โค รงการเร าช นะ กรอบวงเงิ น 67,000 ล้ านบ าท เพิ่มวงเงิ นให้ประชาช น รวม 2,000 บ าท

จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โค รงการ ม.33 เร ารักกัน กรอบวงเงิ น 18,500 ล้ านบ าท เพิ่มวงเงิ นให้ผู้ประกันตน มาตร า 33 รวม 2,000 บ าท

จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิ น 140,000 ล้ านบ าท ยังมีโครงการดังนี้

-โค รงการคนละครึ่ง เฟส3 วงเงิ นไม่เกิน 3,000 บ าท

ใช้จ่ายวันละไม่เกิ น 150 บ าท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

-โค รงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่ ง รั ฐ ระยะที่ 3 กลุ่มเป้าหม าย 13.65 ล้ านคน

สนับสนุนค่ าครองชีพเดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้ านคน

สนับสนุนค่ าครองชีพเดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โค รงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รั ฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาช นที่ใช้ซื้ อสิ นค้ า อาหาร เครื่องดื่ม

และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ ม ไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สู งสุ ดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน เมื่อประชาช นใช้จ่ายกับร้ านค้ าดังกล่าว

จะได้รับ e-Voucher จากรั ฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ภาพจาก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล