หลังสงกร านต์นี้ หมอลั กษณ์ ฟันธง 3 ร าศีสุ ดปัง ด วงดีขึ้น

3 ร าศีสุดปัง หมอลั กษณ์ ร าชสีห์ ฟันธง 3 ร าศีด วงดีขึ้น จากที่ชีวิตห่อเหี่ ยว ไร้เรี่ ยวแ รง

หลังสงกร านต์นี้ชีวิตดีพลิกฟื้ น สุดปังปุริเย่

1. ร าศีพิจิก 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

ดาวอังค ารเป็นดาวประจำตัว ขอให้ชาวพิจิกตั้งหลักให้ดี อย่ าเป็นคนกระท่อนกระแท่น มุ่งมั่นตั้งใจ อย่ าข าดตอน ให้ลุย

มีเก ณฑ์ซื้ อบ้ านซื้ อรถ มีเครดิต มีความมั่นคง มีเก ณฑ์ได้งานใหม่ ดาวเล็งในความเป็นไปงานก็จะได้รับการเกื้อกูล

ใครตกงานจะได้งาน ใครเปลี่ยนงานจะได้งานดีที่ดี ใครที่เค ยตกงานจะได้กลับมาทำงาน และร าศีพิจิก

มีโอกาสแปลงทรั พย์สิ นเป็นเงิ น ฟันธง

2. ร าศีกันย์ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

สู้ครั้งนี้เป็นการสู้ที่ไม่แพ้ ไม่เสียเปล่า หลังผ่านสงกร านต์ โปรเจกค์โค รงการต่างๆ

จะกลับมาประสบความสำเร็จ เหนื่ อยคือปกติ ปัญหาต่างๆ คือเรื่ องปกติ เลย 16 มิ.ย. ดีขึ้น

ขอให้ชาวร าศีกันย์ ทำบุญเยอะๆ อย่ าท้อก็พอ

3. ร าศีพฤษภ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน

ด วงร าศีพฤษภ ได้รับเคราะห์จากที่ผ่านมาหลังสงกร านต์นี้จะมีโอกาสได้ทำงานใหม่ เรือนใหม่ พัฒนา

มีโอกาสจะเจริญก้าวหน้า ได้บุญ ได้กุศล เป็นมงคล สิ่งที่เกิดคิดว่าไม่เป็นประโย ชน์แล้ว จะกลับมาเป็นประโย ชน์

สิ่งที่ไม่ได้ข ายแล้ว หรือเก็บเอาไว้ลืม ก็จะกลับมามีมูลค่ า สิ่ งนี้ที่ไม่เค ยหวัง ก็จะกลับมาเป็นโอก าสในความหวัง

และอีกครั้งสำหรับคนที่เกิ ดร าศีพฤษภ ดังนั้นจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นการเกิ ดล าภ ในเรื่องเกี่ยวกับงาน

คนร าศีพฤษภต้องบูชา นรสิ งห์ปร าบมาร ปร าบเคร าะห์ภัยทั้งหลาย เอามาบูชาเป็นตัวประจำบ้ าน ไม่ต้องกลัว มีไว้ติดตัว