ปรั บร าค าน้ำมันล่ าสุด 10พ.ค. ดีเซล แก๊สโซฮอล์

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (10 พ.ค.) ตามข้อมูลจากบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.75 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 27.48 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 24.59 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.59 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.36 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 6:50 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.75 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.48 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.24 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.79 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.34 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.36 บ าท