ร ายละเอี ยด โค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รับคนละ 7,000 บ าท

5 พ.ค. 64 คณะรั ฐมนต รี หรือ ครม. เห็นชอบม าตรการบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ าย

ของประชาชนช นในระยะเร่งด่วน มีมติเห็นชอบมาตรการในระยะต่อไป

เมื่อสถ านกา รณ์การ ร ะ บ า ด ของCV19 ในระลอกเดือนเม.ย.คลี่คลายลง กรอบวงเงิ น 140,000 ล้ านบ าท

พร้อมกับมีมาตรการเยี ยวย ารอบใหม่เเละ ค ล อ ดโค รงการให ม่ป้ ายเเดง

– โค รงการเร าช นะ กรอบวงเงิ น 67,000 ล้ านบ าท เพิ่มวงเงิ นให้ประชาช น รวม 2,000 บ าท

จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– โค รงการ ม.33 เร ารักกัน กรอบวงเงิ น 18,500 ล้ านบ าท

เพิ่ มวงเงิ นให้ผู้ประกันตน มาตร า 33 รวม 2,000 บ าท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– โค รงการคนละครึ่ง เฟส3

วงเงิ นไม่เกิ น 3,000 บ าท ใช้จ่ายวันละไม่เกิ น 150 บ าท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิ น 140,000 ล้ านบ าท ยังมีโค รงการดังนี้

– โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่ง รั ฐ ระยะที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้ านคน สนับสนุนค่ าครองชีพเดื อ นละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดื อน เริ่มกรกฎาคม

– ธันวาคม 2564

– โครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลื อเป็นพิเ ศษ

กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้ านคน สนับสนุนค่ าครองชีพเดื อนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดื อน เริ่มกรกฎาคม –

ธันวาคม 2564

– เเละโค รงการใหม่ป้ายเเดง “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”

รั ฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาช นที่ใช้ซื้ อสินค้ า อาหาร เครื่ องดื่ม

และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม ไม่เกิ น 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สูงสุดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน เมื่อประชาช นใช้จ่ายกับร้ านค้ าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher

จากรั ฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

สำหรับโค รงการให ม่ชื่อว่า“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ซึ่ งร ายละเอี ยดโค รงการมีดังต่อไปนี้..

โค รงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยรั ฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับ ประชาช นที่ใช้จ่ายซื้ อสินค้ า

ค่ าอาหาร และเครื่ องดื่มและ ค่ าบริ การกับผู้ประกอบการที่จดทะเบี ยน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคนต่อวัน

สูงสุดไม่เกิ น 7,000 บ าทต่อคน โดยเมื่อประชา ช นใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับสนับสนุน e-Voucher

จากภาครั ฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564

และสามารถนำ e-Voucher ไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2565 ทั้งนี้

ค าดว่าจะมีประชาช นเข้าร่วมโค รงการฯ ประมาณ 31 ล้ านคน