กรมอุตุฯ เตื อน 31 จังหวัด ฝนตกหนั ก

วันที่ 10 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องบ างพื้นที่

ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หมอกควั นยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง พย าก รณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่ งนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เผ ยไทยตอนบนร้ อน เตื อน 31 จังหวัดยังเจอฝน

อากาศเปลี่ ยนแป ลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ : กรมอุตุฯ