โค รงการ คนละค รึ่ง ม33 ได้สุดท้ าย

เมื่ อวันที่ 9 พฤษ ภาคม เพจ SpringNews ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า

ดูกันชัดๆ เงิ นเยี ยวย าจากรั ฐบ า ล 2,000 บ าท หลังCV19 ระบ าดหนักรอบที่ 3

จะโอ นเข้าเมื่อไร -โค รงการ ‘เร าช นะ’ โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค. รอบละ 1,000 บ าท

กลุ่มบัตรสวั สดิการฯ และบั ตรประชาช น smart card โอนตังวันที่ 21 พ.ค. และ 28 พ.ค. รอบละ 1,000 บ าท

โค รงการ ‘ม.33 เร ารักกัน’ โอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 24 พ.ค. และ 31 พ.ค. รอบละ 1,000 บ าท

ที่มา Facebook รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆ ษกรั ฐบ าล