สินเชื่ อ CV19 ให้คนละ 10,000 บ าท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ร ายงานว่า จากสถ านก ารณ์การแพ ร่cv19

ประชาช นในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนข าดร ายได้ ที่ประชุม ครม. ล่ าสุด

จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. ออกสินเชื่ อวงเงิ นแ ห่งละ 10,000 ล้ านบ าท

เพื่อให้ประชาช นนำไปใช้เพิ่มสภ าพคล่ องในการดำรงชี วิ ตชั่ วคร าว

ผู้มีสิ ทธิขอสิ นเชื่ อนี้ ได้แก่ ผู้มีร ายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภ าครั ฐหรือรั ฐวิสาหกิจ)

ผู้ประกอบอาชีพอิส ระ เกษ ตรกรร ายย่ อย หรือลูกจ้ างในภาคเก ษตร ที่ได้รับผลประทบจากcv19

มีสั ญช าติไ ทย อายุ 20 ปีขึ้ นไป

สำหรั บวงเงิ นสิ นเชื่ อกำหนดให้ร ายละไม่เกิ น 10,000 บ าท ปล อดชำระเงิ นต้นและดอ กเบี้ ย 6 งวดแรก

ไม่ต้องมีหลักประกันระยะเวลากู้ไม่เกิ น 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาค ารออมสิน และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว