กร มอุตุฯเตื อน 19 จังหวั ดฝนต กหนั ก

วันที่ 9 พ.ค.64 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน

ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากอ่าวไท ยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนื อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล

\ทำให้บริเ วณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโช กแ รงเกิ ดขึ้นบ างพื้ นที่

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโ ช กแ ร งที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ายโฆ ษ ณา และสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเก ษ ตรไว้ด้วย

สำหรับบริเ วณอ่าวไ ท ย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะน องในระยะนี้