แพ็ กเกจกระตุ้นเศ รษฐกิจ คนละครึ่ งเฟส 3 เตรี ยมกดรับสิ ทธิ์ พ.ค.นี้

สุพัฒนพงษ์ รองนาย กฯ เศร ษฐกิจ เตรี ยมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นเศ รษฐกิจ-เยีย วย า CV ระลอกสาม

ปลายพฤษภาคม กดปุ่มรับสิ ทธิ์มิถุนายน ทั้งคนละครึ่งเฟสสาม ดึงเงิ นคนออมใช้จ่าย เตรี ยมเงิ นหน้าตักรับมือระบ าดระลอกใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช า ว์ รองนาย กรั ฐม นตรีและรั ฐมนต รีว่าการกระทรวงพลังงาน

เปิ ดเผ ยภายหลัง พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นาย กรั ฐมน ตรีและรั ฐม นตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกทีมเศร ษฐกิจ

หารือถึงมา ตรการเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบการแพ ร่ระบ าดของโร คติ ดเชื้ อCV ระลอกที่สาม

การเปิ ดประเทศ โดยมีภูเก็ตเป็นจังหวั ดนำร่อง รวมถึงร ายงานความคืบหน้าดึงดู ดนักลงทุน

ซึ่ งมีผู้ลงทุนสนใจ ยังไม่สามารถเปิ ดเผ ยร ายละเอี ยดได้ ว่า

การเปิ ดประเทศ โดยเฉพาะจังหวั ดภูเก็ตยังเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ซึ่ งความต้องการนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการมาเที่ยวภูเก็ต เพราะยังอยู่ในเป้าหม าย

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า การระบาดCV รอบนี้ยังไม่ส่งผลกระทบ และเชื่ อมั่นในประเทศไทย

และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่ มขึ้นจะค่อยๆ ลดลงไป ส่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม

และจะเริ่ มมาตรการได้ในเดือนมิถุนายน อาทิ คนละครึ่งเฟสสาม เร าเที่ยวด้วยกัน โดยจะเป็นมา ตรก ารเดิมเป็นส่วนให ญ่

ซึ่ งให้กดยืนยันตัวตนรับสิ ทธิ์ได้ รวมถึงยังมีพระร าชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิ นสิ นเชื่ อฟื้ นฟูและพักทรั พย์พักหนี้ วงเงิน 3.5 แส นล้ านบ าท

นอกจากนี้ยังจะมีมา ตรการให ม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แส นล้ านบ าท ให้ออกมาใช้จ่าย

อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังคิดมา ตรการ

“มา ตรการที่ออกมาไม่ต้องแข่ง ให้คนที่เคยรับสิ ทธิ์มาตรการของรั ฐบ าลอยู่แล้วกดรับสิ ทธิ์ยืนยัน

คนมีเงิ นก็จะได้ใช้เงิ นให้เต็มที่ด้วย จะได้ไม่ต้องไปแย่งโค รงการคนละครึ่ง”

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องงบประมาณมีเพี ยงพอประมาณ 2 แส นล้ านบ าท

อย่ า งไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่าจะเกิ ดการแพ ร่ระบ า ดจะมีรอบใหม่เกิดขึ้นอีกหรือไม่

แต่ถ้างบประมาณไม่พอ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ก็ต้องเตรี ยม