คนละครึ่ ง เฟส 3 เพิ่ มอีก 16 ล้ านสิ ทธิ์

คลั งเปิ ดล งทะเบี ยน “คนละครึ่ง เฟส 3” เพิ่ ม 16 ล้ านสิ ทธิ์

เผยมา ตรการทั้งหมดครอบคลุม 51 ล้ านคน ใช้งบเงิ นกู้กว่า 2.25 แส นล้ านบ าท

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลั ง

ในฐ านะโฆษกกระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่า มา ตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจ

หลั งสถ านก ารณ์CV คลี่คล าย 4 มา ตรการ เริ่มเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ได้แก่ 1.โค รงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” โดยกลุ่มเป้าหม าย จำนวน 31 ล้ านคน

แบ่งเป็นผู้ที่เค ยได้สิ ทธิ์ ในโค รงการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว จำนวน 15 ล้ านคน

ซึ่ งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ โดยกระทร วงการคลังจะเปิ ด ให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิ ทธิ์ ได้ลงทะเบี ยนเพิ่ มอีก 16 ล้ านสิ ทธิ์

สำหรั บช่วงวัน เวลาที่จะเ ปิ ดให้ลงทะเ บียนจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้ ส่วนรูปแบบการใช้จ่ายจะเป็นแบบ co-pay

โดยรั ฐบ าลจะโอนเงิ นเข้าแอปฯ เป๋าตังให้วันละ 150 บ าท ทุกวันจนครบ 3,000 บ าท

2.โค รงการ “บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 13.65 ล้ านคน

3.โค รงการ “เพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศ ษ” กลุ่มเป้าหม ายจำนวน 2.5 ล้ านคน

โดยรั ฐบ าลจะโอนเงิ นเพิ่มให้ผู้ถือบั ตรส วั สดิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเ ศษ เดื อนละ 200 บ าท เป็นเวลา 6 เดื อน

และ 4. โค รงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ล้ านคน เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้ อ

โดยรั ฐบ าลสนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน

“4 มา ตรการนี้จะเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจ โดยมาตรการเริ่มหลังสถ านกา รณ์cv คลี่คลาย

เพื่อให้ทุกคนออกมาใช้จ่ายได้ ค าดว่าจะเริ่มมีเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบ บช่วงเดื อนกรกฎาคม ถึงสิ้ นเดื อนธันวาคม 2654

ซึ่ งใน 4 มา ต รการนี้ประชาช นจะเลือ กได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น” นางสาวกุลยากล่าว และว่า

ในส่วนมา ตรการเยี ยวย าเร่งด่ วน ได้แก่ โค รงการ “เร าช นะ” กลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้ านคน

และโค รงการ “ม.33 เร ารักกัน” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9.29 ล้ านคน ที่รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นให้อีกคนละ 2,000 บ าท

ซึ่ งกระทรวงการคลังจะเสนอร ายละเอี ยดเพิ่ มเติมในที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า

เพื่ อให้มีเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบ บได้ภายในเดื อนพฤษภาคมนี้ และใช้จ่ายได้จนถึงสิ้ นเดื อนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ มา ตรการเยี ยวย าและกระตุ้นเศ รษฐกิจจากผลกระทบของการระบา ดCV

ระลอกเดื อนเมษายนนี้ ถือเป็นการช่วยเหลื อได้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดถึง 51 ล้ านคน

โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 2.25 แ สนล้ านบ าท ซึ่ งยังอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท