ตร วจสอ บเงินเยี ยวย า 2,000 เข้าวันไหน

จากกรณีค ณะรั ฐม นตรี (ครม.) มีมติออกมา ตรการช่วยเหลือประชาช นผู้ได้รับผลกระทบจากCV19 ระล อก 3

ซึ่ งมีหลากหลายโค รงการ อาทิ เร าช นะ, คนละครึ่ งเฟส 3, ม.33 เร ารักกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้,

เพิ่มเงิ นในบั ตรสวั สดิการแห่ ง รัฐ และการลดค่ าน้ำ-ค่ าไ ฟ ซึ่ งล้วนแต่เป็นการเยี ยวย าประชาช น

ทั้งนี้ จะพาไปดูไทม์ไลน์การรับเงินของ 2 โครงการเด่น คือ เราชนะ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

และ ม.33 เร ารักกัน สำหรับผู้ประกันตน มาต ร า 33

เร าช นะ

โค รงการจะโอนเ งินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแ ก่ผู้ถือสิ ทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บ าทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิ น 2,000 บ าท

– งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– งวดที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ม.33 เร ารักกัน

โค รงการจะโอนเงิ นผ่านแอปพลิเคชั น เป๋าตัง แ ก่ผู้ถือสิ ทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บ าท

– งวดแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

– งวดที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ร ายละเอี ยดดังกล่าวจะเสนอให้คณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้

พิจ า รณาวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรั ฐม นตรี วันที่ 11 พฤษภาคม นี้