สภ าพอากาศวันนี้ เตื อนฝนถล่ มทั่วไท ย 61 จว. ตะวันออกหนั กสุ ด

สภ าพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตื อนฝนถล่มทั่วไทย 61 จังหวั ด ภาคตะวันออกหนักสุด ร้อ ยละ 60 ของพื้นที่

ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะน อง ลมกระโช กแ รง

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา พย าก รณ์อากาศประจำวัน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 8 พ.ค. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 9 พ.ค. ดังนี้

ลักษณะอากาศทั่วไป : พย าก รณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า บริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสู งขึ้น .

โดยมีอากาศ ร้อนในตอนกลางวัน ในข ณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้

และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเ ว ณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโช กแร งเกิดขึ้นบางพื้นที่

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ ร ง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก : ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอ งเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

ภาคเหนือ : อากาศร้อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้ นที่

โดยมีลมกระโช กแร งบ างแห่ ง บริเ วณจังหวั ดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า ลำพูน ลำปาง ตาก

พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศร้อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแ รงบ า งแห่ง ส่วนมากบริเ ว ณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น นครร าชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง : อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 40 ของพื้ นที่ และมีลมกระโ ช กแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเ วณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก : อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ า งแห่ง

บริเ วณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร า ด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเ ว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 40 ของพื้นที่ บริเ วณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และน ร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ บริเ วณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้ อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน อ งร้ อยละ 30 ของพื้นที่

และมีลมกระโ ชกแ ร ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส