ฟ้าเป็นใจ 3 ร าศี ด ว งขาขึ้น การเ งินการงานเด่ น

ร าศีเมถุน

ในเมื่อเราเปลี่ ยนแปลงสถ านกา รณ์หรือจิตใจของคนบ างคนไม่ได้ ก็อ ย่ าฝืนทน

อยู่ในที่ให้ค ว า มทุ ก ข์กับเร า อีกต่อไปเลย การเ งิ นต้องคิดให้มากว่าจะใช้จ่ายแต่ละครั้ง

จริงแล้วจำเป็นหรือไม่การงานคุณก็ยังมีแ รงต่อสู้เพื่อสิ่งดีต่อไปได้อีก

เย อะนะ ค ว า มรัก คนโสด หากคุณกำลังเริ่มต้นค ว า มสัมพั นธ์ใหม่ ครั้งนี้น่าจะโอเคละ

คนมีคู่ รีบลบไลน์บ างคน ในโทรศั พท์ไม่งั้นปัญหาตามมาแน่

ร าศีพิจิก

คุณต้องร ะ วั งจะมีเหตุขั ดแ ย้ งกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ให ญ่หัวหน้างานอ ย่ า งรุ

นแร ง จนถึงขั้ นเป็นคนตกงานได้ การเ งิ น ได้รับมอบหม ายให้ทำงานเย อะ ส่วน

ให ญ่ก็เป็นงานที่ต้องเร่งรีบ การงาน อาจมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวั ด ก็ได้นะครับ ค ว า มรัก

คนโสด ปรับเปลี่ ยนตัวเอง ให้สวยหล่อขึ้นซื้ อ เสื้อผ้าชุดใหม่เปลี่ ยนสีผม หรือทรงผม

เดี๋ยวก็มีคนวิ่งเข้ามาหา คนมีคู่ เมื่อรักกันแล้วก็ต้องแคร์ค ว า มรู้สึกต่อกัน อะไรที่ยอมได้ ก็ยอมกันมั่งซิ

ร าศีกันย์

ช่วงนี้คุณจอของหนักหากมีอะไรที่ รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริง ลองหันหลังหรือปลีก

ตัวออกห่างสักระยะจะดีกว่าการเ งิ น ใครมาหยิบยืมเ งิ น ก็ให้แต่น้อยพอ

ประมาณ เพราะเราก็ต้องใช้นะการงานมีคนสนับสนุนนะ คุณก็พย าย ามสร้ างหลักฐ าน และกิจการงานให้ดียิ่งขึ้น

ไปอีก ค ว า มรัก คนโสด อาจพบคนถูกใจใน

ที่ทำงาน( พบเท่านั้นนะ) คนมีคู่ยังกลมเกลี ยวเหนี ยวแน่นกันดี เพี ยงแต่ให้ร ะวั งคนอิ จ ฉ ายุให้แต กแย กกัน