เผ ยถึง 4 ร าศีด วงสุดปั ง

คฑา ชินบัญชร เผยถึง 4 ร าศีด วงสุดปัง รับดาวศุกร์ย้ าย 6 พ.ค.

การเงิ น-งานเด่น บุญบ ารมีที่สร้ างมา และสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์จะส่งผลให้มีโ ชค

วันที่ 5 พ.ค.64 อาจ ารย์คฑา ชินบัญชร เผยถึงร าศีไหนสุดปังรับดาวศุกร์ย้ าย

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค.2564 เวลา 16.20 น. โดยมีอยู่ 4 ร าศีด้วยกัน

เริ่มจากร าศีพฤษภ การเงิ นเด่น บุญบ ารมีที่สร้ างมา และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะส่งผลให้มีโ ช ค

โปรเจคที่ทำประสบความสำเร็ จ แต่ก็ต้องระวั งถูกหลอ กถูกโ กง ซ่อมรถ ซ่อมบ้ าน

ร าศีพิจิก ความรักเด่น คนมีคู่ มีเก ณฑ์ได้บุตร ได้สมาชิกเพิ่ม ส่วนคนโสด จะเจอความรักให ม่

มาแบบรวดเร็ว ถูกใจเสน่ห์หารุนแ รง แต่ก็ต้องระวั งรักจนหลง หล อกให้รักให้รอ จึงต้องดูคนที่เข้ามาช่วงนี้ดีๆ

ร าศีกุมภ์ การงานเด่น จะได้รับมอบหม ายงานให ม่ๆ ได้เลื่ อนขั้นเลื่ อนตำแหน่ง

ต้องระวั งเอกสารสัญญาผิดพล าด หรือผิดพล าดในขั้นตอนการดำเนินงานด้วย

ร าศีสิ งห์ เด่นเรื่ องอาหารการกิน ช่วงนี้จะมีความสุขอุดมสมบู รณ์เรื่ องอาหารเป็นพิ เศ ษ

อาจได้ทานอาหารที่ชอบ หรือแป ลกใ หม่ แต่ต้องระวั งอาหารเป็นพิ ษ กรดไหลย้ อน ทางเดินอาหารด้วย

เทวดาพระศุกร์ “เทพเจ้าแห่ งความรัก ความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์เรื่ องอาหาร

และเป็นเทพเจ้าแห่ งการดนตรี ศิลปะการแส ดงทุกแข นง” ผู้ที่ปร ารถนาจะมีความสุข

ความเจริ ญในเรื่ องศิลปะการแส ดง ทรั พย์และสมบั ติต่างๆ ควรจะบูช าเทพพระศุกร์

บทสวดบูช าพระศุกร์ (ตั้งนะโม 3 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์จะมัสมิง

จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง

สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย

สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

(สวดพ ระค าถานี้ แล้วอุทิศบุญ อุทิศกุศลถวายแด่เทพพระศุกร์ ท่านจะคุ้มคร องรักษา

อำนวยโช ค อำนวยชัยให้มีความสุข ทุกทิวาร าตรีกาลและเป็นผู้ที่มีทรั พย์ และความสุขตล อดกาล)

สวดบูช าดาวศุกร์ ค าถานาร ายณ์พลิกแผ่นดิน (สวด 21 จบ)

วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ทำบุญด้วย ธูปหอมกำย าน ของสวยงาม หรือทำบุญเรื่องอาหาร

กับพระภิ กษุส งฆ์ เด็กด้อยโอกาส ผู้ย ากไร้

ขอบคุณที่มา : อาจ ารย์คฑา ชินบัญชร