ร ายละเอี ยดไม่ต้องจ่ายค่ าใช้ไ ฟฟ้ามีอะไรบ้ าง

เมื่ อวันที่ 8 พฤ ษภาคม เพจ การไฟฟ้ าส่ว นภูมิภ าค PEA ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า PEA

ช่วยเห ลือผู้ใช้ไฟฟ้ าที่ได้รับผลกร ะทบจากการระบ าดของเชื้ อไวรั ส CV การไ ฟฟ้าส่วนภู มิภ าค (PEA)

มีม าตรการช่ว ยเห ลือผู้ใช้ไ ฟฟ้าเพื่ อบร รเ ทาความเดื อดร้ อนจากการแ พร่กร ะจ าย ตามมติคณะรั ฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาช นผู้ใช้ไฟฟ้ าประเ ภทบ้ านอยู่อาศั ยและกิจก ารขน าดเล็ก

เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้ งค่ าไ ฟฟ้าประจำเดื อนพฤ ษภาคม – มิถุน ายน 2564 ดังนี้

ให้สิ ทธิใช้ไ ฟฟ้าฟ รี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศั ยประเ ภท 1.1.1

– ใช้ไ ฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่ วย ใช้ไ ฟฟ้าฟ รี

– ใช้ไฟฟ้ าเกิ น 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้ าฟ รี 90 หน่วยแร กและคิดค่ าไ ฟฟ้าตั้งแต่หน่ วยที่ 91 เป็นต้นไปตามป กติ

2. ผู้ใช้ไ ฟฟ้าประเภทกิจการขน าดเล็ก ประเ ภท 2 ไม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิส าหกิจ

– ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 50 หน่ว ย ใช้ไฟฟ้าฟ รี

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่ วย ใช้ไฟฟ้าฟ รี 50 หน่ วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้ าตั้งแต่หน่ วยที่ 51 เป็นต้นไปตามป กติ

ให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศั ยประเ ภท 1.1.2 และ 1.2

ใช้หน่ วยการใช้ไ ฟฟ้าตามใบแ จ้งค่ าไฟฟ้ าประจำเ ดือน เมษ ายน 2564 เป็นเดื อนฐ านสำหรับการคิ ดเ งิน

1. การใช้ไฟฟ้ าร ายเดือ นน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่ วยการใช้ไฟฟ้าของเ ดือนฐ านให้คิดค่ าไฟฟ้าจ ากหน่ วยการใช้ไฟฟ้ าจริงในเ ดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ าร ายเดือนมากกว่าหน่ว ยการใช้ไฟฟ้ าของเดือนฐ าน

2.1 ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 500 หน่ วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่ว ยเดือนเ มษายน 2564

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเม ษายน 2564

บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่ วนที่เกินหน่วยเดือนเมษ ายน 2564

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเม ษายน 2564

บวกด้วย ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษ ายน 2564