อั พเด ทล่ าสุด ปรั บเปลี่ ยนวันโอ นเงิ น เร าช นะ บั ตรคนจน ม33

ล่าสุด! เมื่ อวันที่ 8 พ.ค. 2564 เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์

ได้โพ สต์ข้อความเกี่ ยวกับการปรั บเปลี่ ยนวันโอ นเงิ นโค รงการของสวั สดิการของรั ฐ มีอะไรปรั บเปลี่ ยนบ้ างไปดูกัน

(ปรับล่าสุด 8 พ.ค.) วันโอนเงินเยียวยารอบใหม่ คนละ 2,000 บาท

#เราชนะ #ม33เรารักกัน (ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านที่ร่วมโครงการ ได้ถึง 30 มิ.ย.64) “กดเป็นเงินสดไม่ได้”

***”วันโอนเงิน” อาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม แต่ทั้งหมดจะโอนภายในเดือน พ.ค.64 รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง***

ที่มา : เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์