ร ายละเอี ยด บัตรค นจน รับเ งินเยี ยวย า2เ ด้ง

เมื่ อวันที่ 7 พฤ ษภาคม เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์

ได้โ พสต์ข้ อความระบุว่า บัต รสวั สดิการแ ห่งรั ฐ รับเ งินเยี ยวย ารอบใ หม่ 2 เด้ง

1.วงเ งินเยี ยวย า 2,000 บ. (ในส่วนของเร าช นะ) -โอนเ ข้าบั ตรครั้งละ 1,000 บ.

รวม 2 ครั้ง ช่วงปล ายเดือน พ.ค.นี้ ใช้ซื้ อสินค้ ากับร้ านค้ าที่ร่ วมโค รงการเร าช นะ

หรือ ร้ านสวั สดิการแห่งรั ฐ (ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64)

2.วงเ งินใช้จ่ ายประจำเดื อน ให้เพิ่มเ ติมอีกเดื อนละ 200 บ. รวม 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค.64)

อย่ างไรก็ตาม หากมีความคื บหน้าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเด ททันที

ที่มา : เพจ สำนักประชาสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์