ร าค าท องค ำของวั นนี้ 8พ.ค.2564

ทองคำเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท แท่งขาย26,900รูปพรรณ27,400 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 8 พ.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ26,800 ขายออกบาทละ26,900 ทองรูป

พรรณรับซื้อบาทละ26,317.76 ขายออกบาทละ27,400บาท

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาทเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 7 พค. 64