ครม. เค าะ คนละครึ่ งเฟส 3

ด่ วน! ครม. เค าะ ‘คนละครึ่ ง’ เฟส 3 คนละ 3,000 บ าท จำนวน 31 ล้ านคน

คิดเป็นวงเงิ นงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท ระยะเวลาเดือนก.ค.-ธ.ค.64

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ

มาต รการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระท บจากคำสั่ งเพื่ อระงับยับยั้งและป้ องกันการแพ ร่ระบ าดของCV19

อาทิ มา ตรการคนละครึ่ งเฟส 3 คนละ 3,000 บ าท จำนวน 31 ล้ านคน คิดเป็นวงเงิ นงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท

ระยะเวลาเดือน ก.ค.-ธ.ค.64

ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พั นธ์มีเช าว์ รองนาย กรั ฐม นต รี และรมว.พลังงาน

เปิ ดเผยว่า มา ตรการกระตุ้นการลงทุ นจะออกมาเป็นแพ็ กเกจประม าณเดือนพ.ค.

โดยจะเป็นมา ตรการเดิมเป็นส่วนให ญ่ รวมถึงยังมีพ.ร.ก.กู้เงิ นสิ นเชื่ อฟื้ นฟูและพักทรั พย์พักหนี้

วงเงิ น 3.5 แส นล้ านบ าท นอกจากนี้ยังจะมีมา ตรการให ม่สนั บสนุนให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แส นล้ านบ าท

ให้ออกมาใช้จ่ าย อยู่ระหว่างกระทร วงการคลั งคิดมา ตรการ

“มา ตรการที่ออกมาไม่ต้องแข่ ง ให้คนที่เค ยรับสิ ทธิ์มา ตรการของรั ฐบ าลอยู่แล้วกดรับสิ ทธิ์ยื นยั น

คนมีเงิ นก็จะได้ใช้เงิ นให้เต็มที่ด้วย จะได้ไม่ต้องไปแ ย่ งโค รงการคนละครึ่ ง” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิ ทธิ์ลงทะเบี ยน โครงการ “คนละค รึ่ง” ประกอบด้วย

1.มีบัตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญช าติไ ท ย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิ์โค รงการบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ