สภ าพอาก าศวันนี้ กรมอุตุ เตือ นฝนถล่ มทั่วไทย

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศประจำวัน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 8 พ.ค. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 9 พ.ค. ดังนี้

ลักษณะอากาศทั่วไป : พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

บริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้ อนในตอนกลางวัน

ในข ณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้บริเว ณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโช กแร งเกิดขึ้นบ างพื้นที่

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรับเก ษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก : ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง

ภาคเหนือ : อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 40 ของพื้นที่

โดยมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง บริเ วณจังหวั ดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก

กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศร้อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 30 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวั ดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง : อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง ส่วนมากบริเ วณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า นครปฐม สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก : อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแ รงบ างแห่ง

บริเ ว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิ งเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 40 ของพื้นที่ บริเ วณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีฝนฟ้าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ บริเ วณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อ นในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะน องร้ อยละ 30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส