ข่ าวดีคนละครึ่ งเฟ ส3 อัปเ ดทล่ าสุด

คนละครึ่ งเฟ ส3 อัปเ ดทล่ าสุด

จากกร ณีที่ ครม.ออกมาตร าการเยี ยวย าอย่ างเร่ งด่ วน

เนื่ องจากการแพ ร่ระบ าดcv19 ระล อกให ม่ในเดื อนเมษายน2564

โดยมา ตรการเยี ยวย าระล อกให ม่ รั ฐบ าล ได้รวมทั้ งสิ้ น 2.35 แส นล้ านบ าท

เพื่ อบรรเท าค่ าใช้จ่ ายสำหรั บประชาช น โดยหนึ่ งในมา ตรการเยี ยวย า ครม.

ได้บรรจุ คนละครึ่งเฟส3 รวมอยู่ด้วย สำหรั บ คนละครึ่งเฟส3 31 ล้ านคน ได้รับสิ ทธิ์

ล่ าสุ ด กระทร วงการคลัง เผ ยความคืบหน้าโค รงการ คนละครึ่งเฟส 3

มีกลุ่มเป้าหม ายทั้งห มด 31 ล้ านคน แบ่งเป็น1.ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์โค รงการคนละครึ่ ง เฟส 1 และ เฟส 2

จำนวน 15 ล้ านคน ซึ่ งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงท ะเบี ยนให ม่ จะได้รับวงเงิ นโดยอั ตโนมั ติ2.ผู้ที่ไม่เค ยได้รับสิ ทธิ์มาก่อน

จะเปิ ดให้ลงท ะเบี ยนเพิ่ มอีก 16 ล้ านคน ส่วนวันล งทะเบี ยนนั้น

ทางกระทร วงการคลั งจะแ จ้งให้ทร าบเร็ วๆ นี้โค รงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 จะได้รับวงเงิ นคนละ 3,000 บ าท

โดยใช้จ่ ายผ่ านแอ ปฯ เป๋ าตัง กับร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมโค รงการ วันละไม่เกิ น 150 บ าท จนครบวงเงิ น