ร าค าน้ำมันวันนี้รีบดูก่อนเ ติม

ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (7 พ.ค.) ตามข้ อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 27.25 บ าท ส่วนแก๊ สโ ซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.98 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซ ลล่าสุด ร าค าอยู่ที่ 24.09 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.09 บ าท

และดีเ ซลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 31.86 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเป ลี่ยนแป ลง ตามข้อมู ลล่าสุดเมื่อเวลา 9:08 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แก๊สโ ซฮอล์

• แก๊สโ ซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บ าท

• แก๊สโ ซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บ าท

• แก๊สโ ซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.74 บ าท

• แก๊สโ ซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.49 บ าท

• ดีเซล B7 ลิตรละ 27.09 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 24.09 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 23.84 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 31.86 บ าท