เร าช นะ ม33เร ารักกัน เงิ นเข้าวันไห น

เมื่ อวันที่ 6 พฤ ษภาคม 2564 ที่ผ่ านมา มีคว ามคื บหน้า มาตรการเยี ยวย า CV ระล อกเมษ ายน

หลังจากที่ปร ะชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.)เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา อนุมั ติห ลักการมาตรการเยี ยวย าประชาช น

ผู้ได้รับผลกร ะทบจากสถา นการณ์ CV โดย ดร.กุลย า ตันติเต มิท โฆษกกระท รวงการคลัง

เ ผยถึงกำหนดการโค รงการค นละครึ่ งระยะที่ 3 หรือค นละค รึ่งเฟส 3 แ จกสิ ทธิเ งิน 3,000 บ าท

โคร งการเร าช นะ และโ ครงการม33เร ารักกัน ที่ครม.อนุมั ติเพิ่มเ งิน 2,000 บ าท

โฆษกกระทร วงการคลัง เผยในการแถ ลงศูน ย์บริหารสถา นการณ์ CV ผู้ได้รับสิ ทธิโค รงการเร าช นะ

อยู่แล้วประม าณ 33 ล้านคน จะได้รับสิ ทธิเยี ยวย า เพิ่มเ งินเร าช นะ ให้อีก คนละ 2,000 บ าท

ในเดือน พ.ค.64และใช้จ่ ายจนถึง 30มิ.ย.64 โดยจะเสนอครม.พิจารณาร ายละเอี ยดในสัปดา ห์หน้า

ขณะที่กระทรวงแร งงานจะนำเส นอโคร งการเพิ่ มเ งิน 2,000 บ าท โครงการ ม33เร ารักกัน เช่ นกัน

ทั้ง 2 โครงการ คือ เร าช นะ และ ม33เร ารักกัน ให้สิท ธิเ งินเพิ่ม 2,000 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการอยู่แล้วเท่านั้น

กระท รวงการคลัง ระบุโค รงการเร าช นะ กำหนดเ งิน 2,000 บ าทเข้าแอ ปพลิเคชั นเป๋ าตัง บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือบัตรประชาช นแบบสม าร์ทกา ร์ด ดังนี้ งว ดแรก 1,000 บ าท วันศุก ร์ที่ 21 พ.ค. 64 งว ดที่ 2 อีก 1,000 บ าท 28พ.ค.64

สำหรับโค รงการ ม.33เร ารักกันสิ ทธิของผู้ประกันตนมาตร า 33 เงิ นเ พิ่ม 2,000 บ าท

แบ่งเข้ างว ดละ 1,000 บ าท 2 สัปด าห์ คือวันที่ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค.64 อย่ างไรก็ตาม กระท รวงการค ลังต้องเสนอ ครม.อีกครั้ง