ตล าด เช้ าวันนี้ ร าค าท องสู งมา ก

สำหรั บร าค าท องวันนี้ เปิ ดตล าดเช้ าวันศุ กร์ ปรับขึ้น 300 บ าท วันที่ 7 พ.ค. 64

สม าคมค้ าท องคำร ายงานว่า ร าค าท องไ ท ยวันนี้ ครั้ งที่ 1 เมื่อเวลา 09.32 น.

ร าค าท องปรั บขึ้ น 300 ส่งผลให้ ท องคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,700 ข ายออกบ า ทละ 26,800 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,226.80 ขายออกบ าทละ 27,300 บ าท

สม าคมค้ าท องคำ

ร าค าท องไ ทยวันนี้ ครั้ งที่ 1 เมื่อเวลา 09.32 น.

ท องคำแ ท่ง

– รับซื้ อบ าทละ 26,700 บ าท

– ขายออกบ าทละ 26,800 บ าท

ท องรูปพ รรณ

– รับซื้ อบ าทละ 26,226.80 บ าท

– ขายออกบ าทละ 27,300 บ าท