แจ้ ง วั นโอ นเงิ น เร าช นะ ม33 เร ารักกัน

เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่ านมา มีความคืบหน้า มา ตรการเยี ยวย า CV19 ระลอกเมษายน

หลังจากที่ประชุมค ณะรั ฐม นตรี(ครม.)เมื่ อ 5 พ.ค.ที่ผ่ านมา อนุมั ติหลักการมา ตรการเยี ยวย า

ประชาช นผู้ได้รับผลกระทบจากสถ านก ารณ์ CV19 โดย ดร.กุลย า ตันติเตมิท โฆ ษกกระทรวงการคลัง

เผ ยถึงกำหนดการโค รงการคนละครึ่ งระยะที่ 3 หรือคนละครึ่งเฟส 3 แจ กสิ ทธิเงิ น 3,000 บ าท

โค รงการเร าช นะ และโค รงการม33เร ารักกัน ที่ครม.อนุมั ติเพิ่ มเงิ น 2,000 บ าท

โฆ ษกกระทรวงการคลัง เผ ยในการแถ ลงศู นย์บ ริห ารสถ านก ารณ์ CV19

ผู้ได้รับสิ ทธิโค รงการเร าช นะ อยู่แล้วประมาณ 33 ล้ านคน จะได้รับสิ ทธิเยี ยวย า เพิ่ มเงิ นเร าช นะ ให้อีก คนละ 2,000 บ าท

ในเดื อน พ.ค.64 และใช้จ่ ายจนถึง 30มิ.ย.64 โดยจะเสนอ ครม.พิจ าร ณาร ายละเอี ยดในสัปดาห์หน้า

ข ณะที่กระทรวงแ รงงานจะนำเสนอโค รงการเพิ่ มเงิ น 2,000 บ าท โค รงการ ม33เร ารักกัน เช่นกัน

ทั้ง 2 โค รงการ คือ เร าช นะ และ ม33เร ารักกัน ให้สิ ทธิเงิ นเพิ่ ม 2,000 บ าท

สำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิในโค รงการอยู่แล้วเท่ านั้น

กระทร วงการคลัง ระบุโค รงการเร าช นะ กำหน ดเงิ น 2,000 บ าท เข้าแอ ปพลิเ คชั่นเป๋ าตัง

บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ หรือบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทก าร์ด ดังนี้ งว ดแรก 1,000 บ าท

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 งว ดที่ 2 อีก 1,000 บ าท 28พ.ค.64

สำหรับโค รงการ ม.33เร ารักกันสิ ทธิของผู้ประกันตนม าตร า 33 เงิ นเพิ่ ม 2,000 บ าท

แบ่งเข้ างว ดละ 1,000 บ าท 2 สัปดาห์ คือวันที่ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค.64

อย่ างไรก็ตาม กระทร วงการคลังต้องเสนอ ครม.อีกครั้ ง

โค รงการคนละครึ่ ง เฟส 3

โฆ ษกกระทร วงการคลังเผ ยว่า เตรี ยมรองรับประชาช น 31 ล้ านคน

โดยในคนละครึ่ งเฟส1 และคนละครึ่ งเฟส2 มีประชาช นร่วมโค รงการแล้ว 15 ล้ านคน

ในโค รงการคนละครึ่งเฟส 3 เตรี ยมรองรับเพิ่ มอีก 16 ล้ านคน ทำให้ลดภ าระค่ าใช้จ่ ายประชาช น ลัก ษณะ Co-pay

รั ฐร่วมจ่ ายครึ่ งหนึ่งการซื้ อสิ นค้ า ให้สิ ทธิวันละไม่เกิ น 150 บ าท

โดยอนุมั ติหลักการแล้วให้สิ ทธิคนละ 3,000 บ าท ตลอดระยะเวลาโค รงการใช้จ่ ายได้ถึง สิ้ นปี 2564

โค รงการคนละครึ่ งเฟส 3 ผู้ที่เค ยรับสิ ทธิแล้วในคนละครึ่ งแล้วก่อนหน้านี้ในเฟส1 หรือเฟส 2

สามารถเข้าร่วมได้อีกในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะเปิ ดลงท ะเบี ยนคนละครึ่งเฟส3 ต่อไป

อย่ างไรก็ตาม กระทร วงการคลังได้เปิ ดวันรั บเงิน ของโค รงการ เร าชนะ และม33เร ารักกันแล้ว

หากมีความคืบหน้าอย่ างไรจะร ายงานให้ทร าบต่อไปค่ะ.