เผ ย 4 คุณสมบั ติรั บสิ ทธิ คนละครึ่ ง เฟส 3

สำหรั บ โค รงการคนละครึ่ ง เฟส 3 โฆ ษกกระทร วงการคลั งเผ ยว่า เตรี ยมรองรับประชาช น 31 ล้ านคน

โดยในคนละครึ่ งเฟส1 และคนละครึ่ งเฟส2 มีประชาช นร่วมโค รงการแล้ว 15 ล้ านคน ในโค รงการคนละครึ่ งเฟส 3

เตรี ยมรองรับเพิ่ มอีก 16 ล้ านคน ทำให้ลดภ าระค่ าใช้จ่ ายประชาช น ลัก ษณะ Co-pay

รั ฐร่วมจ่ายครึ่ งหนึ่งการซื้ อสิ นค้ า ให้สิ ทธิวันละไม่เกิ น 150 บ าท

คนละครึ่ ง

โดยอนุมั ติหลักการแล้วให้สิ ทธิคนละ 3,000 บ าท ตลอดระยะเวลาโค รงการใช้จ่ ายได้ถึง สิ้ นปี 2564

โค รงการคนละครึ่ งเฟส 3 ผู้ที่เค ยรับสิ ทธิแล้วในคนละครึ่ งแล้วก่อนหน้านี้ในเฟส1 หรือเฟส 2

สามารถเข้าร่วมได้อีกในโค รงการคนละครึ่ งเฟส 3 โดยจะเปิ ดลงท ะเบี ยนคนละครึ่ งเฟส3 ต่อไป

ค าดว่าหากสถ านก ารณ์ CV19 ดีขึ้น ค าดเริ่ มในเดื อน ก.ค.64

เมื่ อตร วจสอบโค รงการคนละครึ่ ง พบว่า ผู้มีคุณสมบั ติสามารถสมั ครรับสิ ทธิ มีดังนี้

– มีบั ตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญช าติไ ทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงท ะเบี ยน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิโค รงการบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

– ไม่จำกัดสิ ทธิผู้ร่วมโค รงการคนละค รึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้ว

อย่ างไรก็ตาม เตรี ยมรับเงิ นเยี ยวย า จากโค รงการ คนละครึ่ งเฟส3 อีกคนละ 3,000 บ าท