สภ าพอาก าศวันนี้ กรมอุตุ เตื อนฝนถล่ มหนั ก ลูกเห็ บต ก กทม.ไม่ร อด

สภ าพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตื อน ฝนถล่ ม 60 จั งหวั ด ต กหนั กร้ อยละ 70 ของพื้ นที่

ลมกระโช กแ รง-ลูกเห็ บต ก กรุงเทพฯ ไม่ร อด ระวั งอันตร ายไว้ด้วย

วันที่ 7 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากร ณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

มีพายุฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโช กแ รงและมีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง

โดยมีลูกเห็ บต กบ างแ ห่ งในภาคเหนือ ขอให้ประชาช นบริ เว ณประเทศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ายโฆ ษณาและสิ่งปลู กสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรั บเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิ ตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่ องจากบริเ วณความกดอากาศสู งหรือมวลอากาศเย็ นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้ นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไท ยเข้ามาปกคลุมบริเ วณประเทศไ ทยตอนบน

ประกอบกับมีคลื่ นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมี ยนมาเคลื่ อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน

ในข ณะที่บริเ วณภาคเหนือมีอากาศร้ อน สำหรับอ่ าวไ ทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีลมตะวันออก

และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนต กหนั กบ างแ ห่ง

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไท ยตอนบนมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หม อกควั นยังคงอยู่ในเก ณฑ์น้อยถึงปานกลาง

พย าก รณ์อากาศสำหรับประเทศไท ยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่ งนี้