ข่ าวดี ร้ านค้ าและผู้ใช้สิ ทธิโคร งการเร าช นะ

เมื่ อวั นที่ 3 เมษายน เพจ สำนักประชาสั มพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า ประก าศด่ วน!

แจ้งเตื อนร้ านค้ าและผู้ใช้สิ ทธิโค รงการเร าช นะ “อย่ าทุ จริต” โดนสั่ งระงั บสิ ทธิแล้ว กระทร วงการคลัง

เผ ยได้ระงั บสิ ทธิผู้ประกอบการที่เข้าร่ วมโค รงการเร าช นะแล้ว 161 ร าย

เนื่ องจากทำผิ ดเงื่ อนไขโค รงการ พร้ อมจัดส่งข้อมู ลสำนักงานตำรว จแ ห่งช าติ

ใช้ขย ายผลการสื บสวนสอบส วนเพื่ อดำเนินค ดีต่อไป และได้ระงั บสิ ทธิผู้ประก อบการ

ที่เข้าร่ วมโ ครงการเร าช นะชั่ วคร าวเพิ่มเติมจำน วน 2,744 ร าย

เนื่ องจากพบธุรกร รมที่ผิ ดปกติและเข้ าข่ ายผิ ดหลั กเก ณฑ์เงื่ อนไขของโค รงการ ซึ่ งผู้ถูกระงั บสิ ทธิโค รงการชั่ วคร าว

ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง (โค รงการเร าช นะ) ภายในวันที่ 14 พฤ ษภาคม 2564

โดยดำเนิ นการตามขั้นตอนผ่ านนแอ ปฯ ถุงเ งิน หากเกิ นระยะเวลาที่กำหนด อาจเสี ยสิท ธิการเข้ าร่วมโค รงการ

ภาครั ฐและถูกตร วจสอบขย ายผลเพื่อดำเนิ นคดีตามกฎหม ายต่อไป สอบถามสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง

โทร. 02273 9020 ต่อ 3595 (เฉพ าะวันและเวลาร าชการ)