โค รงเร าช นะ รับเ พิ่ม 2000 บ าท ต้องลงสมั ครหรื อไม่

หลังจากที่ปร ะชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็ นชอบ มา ตรการช่ วยเหลื อประชาช นในช่วง CV19

ในระยะเร่ งด่ วน โค รงการ เร าช นะ จำนวนกลุ่ มเ ป้าหมายประมาณ 32.9 ล้ านคน เพิ่มอีกสัปด าห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปด าห์ ให้กร อบวงเ งิน 6.7 หมื่นล้ านบ าท โดยให้การใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

คุณสมบั ติ เร าช นะ

1. เป็นบุ คคลที่มี สั ญช าติไ ทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็ นชอบโค รงการ

2. ไม่เป็นผู้ปร ะกันตน มาตร า 33

3. ไม่เป็นข้ าร าชการ พนักง านร าชการ พนักง าน ลูกจ้ าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบั ติงานอื่นใดในหน่ วยงานของรั ฐ

ที่ได้รับค่ าตอบแทน จากหน่ วยงานของรั ฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้ าร าชการการเมือ งตามพระร าชบัญญั ติระเบี ยบข้าร าชการการเมื อง พ.ศ. 2535

5. ไม่เป็นผู้รั บบำนาญปกติหรือเ บี้ยหวั ดจากส่วนร าชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเ มินเกิน 300,000 บ าท ตามปีภ าษี 2563

7. มีเงิ นฝากรวมกันทุกบั ญชีไม่เกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อย่ างไรก็ตาม การรับเงิ นเยี ยวย า เร าช นะ เพิ่ม 2,000 บ าท ค าดว่าไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

เพร าะเป็นการจ่ ายเ พิ่ม แต่ต้ องรอสรุปม าตรการอีกครั้ง หากมีความคื บหน้าจะร ายงานให้ทร าบต่อไปค่ะ