หม อช้ าง เผ ยร าศีด วงเ ฮงได้เงิ นก้ อนโต และอีก 2 ร าศีพิ ษร าหูซ้ อนร าหู ระวั งต กงาน

ร าศีรั บทรั พย์จัดเต็ ม และ 2 ร าศีใดรับผลจั นทรุปร าค าแบบเต็มด วง – ด วงเดื อนพฤษภาคม 2564

หม อช้ าง ทศพร ศรีตุลา เผ ยร าศีใดมีข่ าวดีเรื่ องการเ งิ น รับทรั พย์ก้ อนโต ร าศีใดเครี ยดเรื่ องงาน

เดื อนนี้มีปร ากฏก ารณ์ร าหูอมจั นทร์ จัน ทรุปร าค าแบบเต็มด วง เกิ ดผลกระทบร าศีใดบ้ าง

กลุ่มร าศีการงานดี ร าศีเมษ กลางเดื อนไปแล้วจั งหวะด วงดาวเปลี่ ยนทำให้เกิ ดความก้ าวหน้าขึ้นตามลำดับ

ใครที่บอกจะขาดใจแล้วให้อดทนอีกนิด กลางเดื อนไปแล้วทั้ งเรื่ องงาน

และที่สำคั ญข่าวดีเรื่ องการเงิ นจะมีเข้ ามามากด้วยเช่นกัน

ร าศีมี น ย กภูเขาออกจากอก จะเริ่ มมีข่าวดีเรื่ องงานขาย การเ จรจ า การติ ดต่อ สอบสั มภา ษณ์

การเริ่ มต้นทำอะไรให ม่ๆ เดื อนนี้เป็นช่ วงฟ้าหลั งฝน

ร าศีตุลย์ จากปัญหาความเครี ยดในการทำงาน ความกดดัน เดื อนนี้ด วงดาวร้ ายๆต่างๆ

ได้ย้ ายออกไปแล้ว โอก าสการลงทุน เริ่ มต้นสิ่ งให ม่ๆ อยู่ในเก ณฑ์ที่ดี

ส่วนกลุ่ มร าศีที่ต้องเตื อนเรื่ องงาน คือ ร าศีเมถุน จะเจอความเครี ยดกดดัน

และการเปลี่ ยนงานแบบไม่ค าดฝันมีสิ ทธิ์จะเกิ ดขึ้น ร าศีนี้ต้องระวั งด วงจะเปลี่ ยนงาน ย้ ายงาน หรื อ ตกงาน

เดื อนนี้จะตั ดสิ นใจอะไรเรื่ องงานต้องระวั งให้มาก ให้ระวั งเดื อนนี้แต่ทั้ งหม ดของปีด วงโดยรวมดี

เพี ยงแต่เดื อนนี้อาจทำให้ต้องสะดุ ดตัวลง และอีกเรื่ องต้องระวั งคือเป็นร าศีที่มีโอกาสจะเสี ยเงิ นเปล่า เช่น ลงทุนแล้วข าดทุนหรื อถูกโก ง

ร าศีธนู ค่อนข้างเหนื่ อย ทำอะไรในสิ่ งไม่ถนั ด ลองผิ ดลองถูก จะเป็นประส บกา รณ์ที่ดีในอน าค ต

ผ่านเดื อนนี้ไปจะเปลี่ ยนไปในท างที่ดีขึ้ น เตื อนให้ระวั งศั ตรู คนปองร้ าย รูปแบบโซเชี ยลใส่ร้ ายหรื อมาซึ่ งหน้า

เดื อนนี้อุปส รรคเย อะแต่โดยร วมดี

กลุ่มร าศีด วงดีเรื่ องการเงิ นมากที่สุ ดในเดื อนนี้ ร าศีกรกฎ จะมีร ายได้พิเ ศษ ร ายได้ประจำ ร ายได้จะ ทย อยเข้ามา

สิ่ งที่เค ยลงทุนได้เงิ นปันผลเข้ามา คนชอบเสี่ ยงโช ค ร าศีกรกฎก็จะมีโช คลาภเข้ามาอย่ างฟลุคๆ ไม่ค าดฝัน

จากปกติไม่มีโช คเลย แต่เดื อนนี้ กลางเดื อนเป็นช่ วงเวลาที่ด วงดาวโช คลาภดี รวมๆทั้งร ายได้ โ ชคล าภ

เงิ นส่วนแบ่งทั้ งหลายเรี ยกว่าจัดเต็ มในเดื อนนี้

ร าศีสิ งห์ งานล้ นมือ เงิ นเยอะต ามมาด้วย ไม่เหนื่ อยฟ รีมีร ายได้ตามมาด้วย ยิ่ งทำเย อะยิ่งได้มาก

เป็นน้ำพั กน้ำแ รง ไม่ใช่การเสี่ ยงโ ชค สู้แล้วลุยเต็ มที่ความมั่นค งชี วิ ตจะมีเข้ามา

ร าศีกุมภ์ มีเก ณฑ์ได้เงิ นก้อน มีเงิ นดีอย่ างต่อเนื่ อง ช่วงนี้จั งห วะด วงดาวยังคงแ ข็ งแ รง

โอกาสด้านคว ามมั่ นค ง ความมั่ งคั่ งร่ำร วยเข้ามา ที่สำคั ญโช คจากอสั งหา อย ากเจรจาค้ าขาย

ซื้ อที่ขายที่ขายบ้ านขายค อนโด เดื อนนี้มีลุ้ นจะได้เงิ นก้ อนโต สิ่ งที่กำลังเริ่ ม กำลังลงทุนมีโอกาสจะค้ าขายดี มีกำไรเข้ามามากในเดื อนนี้

ร าศีด วงดีเรื่ องรัก ร าศีกันย์ และ ร าศีมังกร

ส่วน 2 ร าศี เตื อนจะได้รับผลร าหูอมจั นทร์เต็ มด วง ในวันที่ 26 พ.ค. 64

ตอนเย็ นค่ำตรงกับวันพุธกล างคืนบ้ านเร า ถือเป็นวันพ ระร าหูด้วย มีความแ รงซ้ อนกัน เป็นร าหูซ้ อนร าหู

ร าศีพฤษภ เป็นเจ้าภาพของงานนี้ เป็นร าศีที่พระร าหูอยู่ในด วงชะตา

จะได้รับผลกระทบเ ยอะมากเป็นพิเ ศ ษ ยังไม่นั บด วงดาวอื่นๆที่เข้ามาในร าศีในเดื อนนี้ต้องเตื อนเรื่ องสุขภาพ

อันดับหนึ่ งที่ต้ องเตื อนในช่ วงเวลาแบบนี้ อย่ าเสี่ ยง พย าย ามดูแลตัวเองให้ดี

มีโอก าสเจ็ บป่วยไม่สบ าย ฟกช้ำ ผ่าตัด เข้าโรงพย าบ าล แม้แต่เ รื่องงานอาจมีข้อผิดพล าดเฉพาะในเดื อนนี้

หลังจากนี้จะค่อยๆมีข่าวดีเข้ามามากขึ้น

ร าศีพิจิก อาจไม่แร งเท่ากับร าศีพฤษภ ต้องระวังเรื่ องส่วนตัว ความรัก การสื่ อสารเข้าใจผิ ดกันได้ง่าย

และเรื่ องสุขภาพ อุบั ติเหตุ การขับรถ กิจกร รมผ าดโผนให้งดไว้ก่อน บ างทีเรื่ องเล็กอาจจะเป็นเรื่ องให ญ่