พย าก รณ์ ตั้ งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2564

** ” 15พฤษภาคมนี้CV19จ างคล าย” **

** “ด วงเมื องเริ่ มฟื้ น เศร ษฐกิจเริ่มทะย านขึ้น อสั งหาริมทรั พย์เตรี ยมบูม การเก ษตรพื ชผั กผลไม้ร วย”

**** ด าวย้ าย 4 ร าศีร วย

**ร าศีเมษเตรี ยมร วยมีสิ ทธิ์ถูกร างวัลใ หญ่

ร าศีพฤ ษภมีชื่อเสียงงานเงิ นร าศีตุ ลย์เงิ นคล่ องงานเดิ นร าศีพิจิก จับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นท อง

ในช่ วงวันที่ 1 พ.ค.นี้ ด าวพุธ(๔)ย้ ายและด าวศุกร์(๖) ย้ ายในวันที่ 8 พ.ค.

ส่ วนวันที่ 15 พ.ค. ด าวอ าทิ ตย์(๑)ย้ ายมาสำทับอีกที่ร าศีพฤษภ

และอีกทั้ งผู้มีบุ ญญ าธิการอันมากด้วยบ ารมีเข้ ามาโอ บอุ้ มชะตาเมื องด้วยบ ารมีอั นสู งส่ ง

จึงกล้ าพย าก รณ์ว่า วันที่ 15 พ.ค.นี้ CV19จางเบ าคล ายหายเกื อบปกติ

กรอบน้ำฝนที่ร่ วงหล่ นต่อเนื่ องเพร าะโร คมากับลมย่ อมไปกับน้ำตามหลักธาตุ 6 ในตำร าร ามัญ

อีกทั้งด วงเมื องเริ่ มฟื้ น อสัง หาริมทรั พย์จะค่อยๆ บูมมาก ทั้งในตล าดหลักทรั พย์และกลุ่ มบริษั ทสร้ างอสั งหาริมทรั พย์บ้ าน

คอนโดในเมื องซื้ อง่ายข ายคล่อง และอสั งหาริ มท รัพย์เมื องท่องเที่ ยวจะบูมสุดๆ การเก ษตร ผักพื ชผลไม้

ซื้ อข ายได้ร าค า ส่งออกได้จำนวนมาก ประเทศจะมีชื่ อเสี ยงมากในการที่ทำให้โ รคระบาดCV19 ระงับลงอย่ างร วดเร็ ว

ต่างประเท ศ สนใจแนวทางแล้วนำเอาไปประยุ กต์ใช้ สิ่ งที่ต้ องระมั ดระวั ง

อาจมีอั คคีภั ยครั้ งใ หญ่เกิ ดขึ้นในเคหะสถ านบ้ านเรื อนของประชาช น…

..มาดูแต่ละร าศีว่าเป็นอย่ างไรในสั ปด าห์นี้

ร าศีเมษ

หลังจากที่ด วงด าวได้เคลื่ อนย้ ายไปอยู่ในมุมที่ดีก็ทำให้ร าศีเมษ

หายใจหายคอได้ง่ายขึ้น การเงิ นการงานคล่ อง เรียกได้ว่าได้ทั้งเงิ นได้ทั้งกล่อง

ด วงดีสุดๆ มีสิ ทธิถูกสล ากรั ฐบ าลร างวั ลใ หญ่ๆ

ร าศีพฤษภ

เงิ นทองการงานดีมาก ความคล่ องตัวมีมากขึ้น มีชื่ อเสี ยงเค รดิ ตมากขึ้นในวงการที่คุณทำงานอยู่

สิ่งที่ค วรร ะวังมากที่สุ ดก็คือเรื่ องฟื นไฟภายในบ้ านดูให้ดีอาจเกิ ดเห ตุไฟฟ้าลั ดวงจรได้

ร าศีเมถุน

ในช่ วงนี้ควรระมั ดระวั งเ รื่องการสนทนาเพร าะอ าจทำให้เกิ ดการทะเล าะวิว าทได้

เรื่ องในคว ามคิดเห็นไม่ตรงกันก็ค วรยึ ดหลักการที่ว่าแส วงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

อะไรที่ชอบไม่เหมื อนกันก็อย่ าพูดคุย การงานและการเงิ นยังพอขับเคลื่ อนไปได้

ร าศีกรกฏ

อย่ าพย าย ามทำเรื่ องเล็ กให้เป็นเรื่ องให ญ่แต่จงทำเรื่ องให ญ่ให้เป็ นเรื่อ งเ ล็ก

ในช่ วงนี้ความคิ ดยังสั บส น สิ่ งใดที่ปร ารถน าก็ยังต้อ งรอค อยต่ อไปสุขภ าพดีขึ้น

แต่พย าย ามจะให้ความเครี ยดเข้ ามาบ่ อยครั้ง

ร าศีสิงห์

ได้รับความไว้ว างใจจ ากผู้ให ญ่ให้ง านสำคั ญมาทำ

นอกจากนี้มีเก ณฑ์ที่จะได้เลื่ อนขึ้ นเป็นหั วหน้ างานหรือมีตำแหน่งแห่ งหนที่ให ญ่ขึ้น

สิ่ งที่พึงควรระวั งในช่ วงนี้คือเรื่ องของสุ ขภาพค วรพั กผ่ อนให้เ พียงพ อ

ร าศีกันย์

หลังจากที่ได้ผ่ านภ าวะที่ค่ อนข้ างอึดอัด ไปแล้วช่ วงนี้คนร าศีกันย์เริ่ มดีขึ้น

การงานการเงิ นและความรักเริ่มสดใส เงิ นทอ งเริ่ มคล่ องมือขึ้นสิ่ งที่พึงค วรระวังคือเก ณฑ์อุบั ติเห ตุหรือไม่ใช่น้อ ย

อ าจข าพลิ กข าแพ ลงได้

ร าศีตุลย์

ช่ วงนี้เป็นช่ วงโอกาสทอ งของชี วิต งานอะไรที่ค้ างๆ เอาไว้ควรทำให้จบ

ช่ วงนี้จะทำอะไรก็รีบควรลงมือ อย่ าร อช้ าเพราะโอกาสของชี วิ ตเหมื อนลมวูบเดี ยว

อีกสิ่ งหนึ่ งที่ค วรปฏิ บั ติ คือดูแลบุ พก ารีบ้ างในช่ วงนี้เพร าะท่ านอาจคิดถึง

ร าศีพิจิก

คนเวลาด วงดีทำอะไรก็ดีไปหม ดเงิ นเก่ายังไม่หม ดเงิ นให ม่มาอีกแล้ว

ช่วงนี้คนร าศีพิจิกต้องบอกว่าฮอตสุดๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานออนไล น์ทำงา นข ายตรง

ไม่ว่าจะข ายสิ นค้ าอะไร ก็มีเค ร ดิ ตมีชื่ อเสี ยงมากขึ้ นกว่ าเดิม

ร าศีธนู

ช่ วงนี้ต้องเก็ บตัว อย่ าทำอะไรที่เป็นเป้ าส ายตามากนัก มีงานอะไรก็พั กค่ อยส าข าไปให้จบ

สุขภา พเริ่ มดีขึ้น แต่สิ่ งที่ค วรระวั งมากที่สุด อ ย่าเก็ บเอาสิ่ ง ต่ างมาเป็นอ า ร มณ์ม ากนักเพร าะจะทำให้เค รียด

ร าศีมังกร

คนร าศีมังกร ยังเป็นอีกหนึ่ งร าศีที่ ด าวพฤหั สยังส่งผลเ รื่องการเ งิน

ในช่ วงนี้ทำงานอะไรก็ได้เงิ น แต่สิ่ งที่พึงค วรระวั งก็คือ ไม่ควรเข้าไปยุ่ งกับสิ่ งที่เป็นอบ ายมุ กทั้งป วง

เพราะจะฉุดด วงให้ต กอย่ างฉั บพลั น

ร าศีกุมภ์

ขอแนะนำคนร าศีกุ มภ์ ในช่ วงนี้ที่ด าวพฤหั สส่งผลดี ควรหมั่ นทำบุ ญสุนท รท านมากๆ

เพื่ อเป็นกำลั งเสริ มให้ดียิ่ งๆขึ้ น แม้ได้ทุกสิ่ งสมปร ารถนาแล้ว อย่ าลืมสงเคร าะห์ผู้ที่ด้ อยโอก าสด้วย

สิ่ งที่มิควรก ระทำที่สุ ดห้ ามค้ำประกั นใครและห้ ามให้ผู้ใดยื มเงิ นเด็ ดข าดเพร าะย ากจะได้คื น

ร าศีมีน

ร าศีมีนจะได้พบคนเข้ ามาอุ ปถั มภ์ค้ำชูช่ วยเหลื อให้เห็ นช่ องทางในกา รทำงา นมากขึ้น

ช่ วงนี้ด าวเริ่ มๆ ที่จะส่งผลดีกับคนร าศีมีนอยู่บ้ าง แม้จะยังไม่เต็ มที่ก็ตาม แต่ก็ดีกว่ าครึ่งปีก่อนแน่นอน