ร าค าท องวันนี้ 6 พ.ค. 64

ร าค าท องวันนี้ 6 พ.ค.64 เพิ่ มขึ้น 150 บ าท ทอ งค ำแท่ งข ายออก 26,350 บ.

ร าค าทอ งวันนี้ สม าคมค้ าท องค ำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (ครั้ งที่ 1)

เมื่ อเวลา 09.27 น. เพิ่ มขึ้น 150 บ าท ท องค ำแท่ งรับซื้ อบ าทละ 26,250.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 26,350.00 บ าท ท องคำรูปพรรณรั บซื้ อบ าทละ 25,772.00 บ าท ขายออกบ าทละ 26,850.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้ าท องคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง ลดลง 150 บ าท

ท องคำแ ท่งรับซื้ อบ าทละ 26,100.00 บ าท ขายออกบ าทละ 26,200.00 บ าท

ท องคำรูปพร รณรั บซื้ อบ าทละ 25,635.56 บ าท ขายออกบ าทละ 26,700.00 บ าท

สั ญญ าท องคำต ล าดนิวย อร์กปิ ดบวกเมื่ อคืนนี้ (5 พ.ค.) หลังจากนางเจเน็ ต เย ลเลน

รั ฐม นต รีคลังส หรั ฐได้ออกมาชี้แ จงว่า เธ อไม่ได้ค าดก ารณ์หรื อให้คำแนะนำว่ าธนาค ารกลางสหรั ฐ (เฟ ด)

ควรปรั บขึ้ นอัต ร าดอกเบี้ ย นอกจากนี้ สั ญญาท องคำยังได้แ ร งหนุ นจากข้ อมู ลเศรษ ฐกิจที่ซ บเซ าของสห รั ฐ

ซึ่ งรวมถึ งตัวเล ขจ้ างงานภาคเอกช นที่เพิ่ มขึ้ นน้อ ยกว่ าค าดในเดื อนเม.ย.สั ญญ าท องคำตล าด COMEX (Commodity Exchange)

ส่งมอบเดื อนมิ.ย. เพิ่ มขึ้ น 8.3 ด อ ลล าร์ หรื อ 0.47% ปิ ดที่ 1,784.3 ด อลล าร์/ออนซ์